Demarinaiset: Puhdas ja monimuotoinen luonto myös tuleville sukupolville

Ajankohtaista, Julkilausumat 12:05

IPCC:n 8.10. ilmastoraportti on viimeinen muistutus siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tosissaan. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, jotta jäätiköt ja edes osa koralliriutoista saataisiin pelastettua. Tämä vaikuttaisi myös merenpinnan nousuun ja tällöin 10 miljoonaa ihmistä vähemmän altistuisi nousun aiheuttamille riskeille.

Ympäristövaikutukset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja haittavaikutuksien syntyä luonnolle on estettävä. Kaivosten-, turpeen- ja soranoton tiedetään vaikuttavan laajoilla alueilla eläimistön ja kasviston muutoksiin. Vaikuttavuustutkimuksilla on estettävä, että lajistojen monimuotoisuus ei romahda teollisuuden kustannuksella. Järvien kalakantojen häviämiseen on vaikuttanut äyriäislajiston muuttuminen suolaantumisen, raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen takia. Ihmisten sairastumisalttius kasvaa, kun monipuolisen ja puhtaan ravinnon saanti on uhattuna.

”Lainsäädäntö on saatava tasolle, jolla estetään Talvivaaran tyyppisten kaivosalueiden ja turpeen- tai soranottoalueiden aiheuttamat haitat. Yhdenkään kaivoshankkeen tai muun luonnon monimuotoisuutta heikentävän suunnitelman ei tule edetä, ennen kuin on varmistettu niiden vaikutukset pohjavesiin ja elinympäristöön. On varmistettava ympäristötuhojen ehkäisy jo ennakkoon”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen painottaa.

Kaivoslakia on muutettava siten, että luonnonvarojen hyöty jää ensisijaisesti yhteiskuntamme käyttöön. Vesien rehevöitymiskehitystä on hidastettava. Pohjavesien ja maaperän tila on turvattava vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä ja haitallisten aineiden päästöjen ehkäisyllä.

”Lyhytnäköinen voitontavoittelu ei saa mennä ympäristönsuojelun edelle. Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä päästöjen vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen. Ympäristövastuusta on huolehdittava tuotantoketjun alusta aina loppukäyttäjään asti.”, Tuppurainen täsmentää.

Demarinaisten hallitus

9.10.2018