Pidetään pienten puolta

Ajankohtaista, Julkilausumat 09:09

Perhepolitiikan punaisena lankana on ennaltaehkäisevien, maksuttomien matalan kynnyksen lapsiperhepalveluiden parantaminen. Oleellista on, että perheet saavat toimivia palveluita oikea-aikaisesti ja riittävästi. Myös perheiden monimuotoisuus ja esimerkiksi yksinhuoltajat on huomioitava perhepolitiikassa. Lasten oikeudet eivät voi odottaa ja perheitä ei saa jättää yksin!

YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee kaikkien alle 18-vuotiaiden olevan lapsia, jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja samalla myös tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa – tämä on huomioitava myös lainsäädännössä. Lapset ovat yhteiskunnan tulevaisuus ja on erittäin tärkeää, että lapset kokevat olevansa yhdenvertaisessa asemassa keskenään, ja ettei yksikään lapsi koe ulkopuolisuutta. Vastuu lasten oikeuksista on paitsi vanhemmilla myös päättäjillä, joilla on velvollisuus huomioida lasten oikeudet päätöksenteossa.

Lasten oikeudet eivät ole näkyneet myönteisinä Sipilän hallituksen päätöksenteossa, sillä muun muassa subjektiivisen kokopäiväisen päivähoito-oikeuden rajaaminen työttömien lapsilta oli askel kohti lasten epätasa-arvoiseen asemaan jakamisesta. Jokaisella lapsella kuuluu olla oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon – vanhempien työttömyys ei ole lapsen syy. Tutkimusten mukaan lasten perhetausta vaikuttaa mm.  kiusaamiseen.  Kasvava eriarvoistuminen näkyy myös lasten harrastusmahdollisuuksissa; kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastuksiin, sillä perheellä ei ole siihen varaa.

Nykyajan Suomessa joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, tämä luku on kasvanut liian suureksi. ”Indeksijäädytykset ja leikkaukset sosiaaliturvaetuuksista ovat vaikuttaneet lapsiperheiden pärjäämiseen, ja tällä lyhytnäköisellä ja vastuuttomalla politiikalla on ollut vaikutuksia lasten asemaan yhteiskunnassa. Nyt viimeistään on toimittava lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi!” painottaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

 

Demarinaiset vaativat seuraavat välttämättömät perhepoliittiset uudistukset, jotka parantavat lasten asemaa ja yhdenvertaisuutta:

  • Subjektiivinen kokopäiväinen päivähoito-oikeus on palautettava jokaiselle lapselle.
  • Päätöksenteossa on välttämätöntä huomioitava perheiden monimuotoisuus.
  • Päivähoidon ryhmäkokoja on pienennettävä, jotta jokaisen lapsen tarpeet voidaan huomioida paremmin. Taloudellisia resursseja varhaiskasvatukseen on viipymättä lisättävä!
  • Varhaiskasvatuksessa siirrytään asteittaiseen maksuttomuuteen – tämä kohentaa myös työllisyyttä pitkällä aikavälillä ja lapsiperheiden taloudellista tilannetta.
  • Yhdenvertaisuuden on toteuduttava päivähoidossa, esimerkiksi vammaisille lapsille on oltava riittävästi hoitopaikkoja ja ammattitaitoista ohjausta.
  • Oppivelvollisuus-ikä on pidennettävä 18-vuotiaaksi asti ja toisen asteen koulutus on muutettava maksuttomaksi.
  • Lapsille ja nuorille on lisättävä mahdollisuuksia harrastustoimintaan, johon jokaisella on mahdollisuus perheen tulotasosta riippumatta.
  • Kielletään lailla alaikäisten poikkeuslupa avioliittoon.

Demarinaisten hallitus

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.