Liittokokous 2005 – Sateenkaaren kaikissa väreissä

14:09

4. Sateenkaaren kaikissa väreissä

Jokaisella meistä on sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on kaikissa yhteiskuntaluokissa ja ammateissa. Heitä on myös kaikissa ikäryhmissä.

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan käsitystämme itsestämme naisena tai miehenä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, joiden biologinen, sosiaalinen ja psyykkinen sukupuoli ovat ristiriidassa keskenään tai kulttuuristen odotusten kanssa. Sukupuolivähemmistöjä ovat esimerkiksi ihmiset, jotka eivät koe kuuluvansa siihen sukupuoleen, johon heidät on syntymän yhteydessä määritelty ja lapsena kasvatettu (eli transsukupuoliset).

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat esimerkiksi ihmiset, jotka tuntevat emotionaalista tai eroottista vetovoimaa myös samaa sukupuolta oleviin. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat muuttua ja saada erilaisia merkityksiä ihmisen elämänkulun aikana. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat toisistaan riippumattomia.

Syrjintä on kiellettyä

Syrjinnän kielto on olennainen osa ihmisoikeuksia. Syrjimättömyys on myös hyvinvointikysymys. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin tulee toteutua ihmisten arjessa. Yksilön hyvinvointi heijastuu myös hänen ympärillään olevien ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointiin – ja toisinpäin. Jokaisella ihmisellä on oikeus emotionaalista ja fyysistä turvaa tuovaan perusyhteisöön ja perheeseen. Monimuotoisten perheiden välistä yhdenvertaisuutta tulee korostaa. Seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuojasta säädetään Suomessa mm. uudessa yhdenvertaisuuslaissa.

Suomen lainsäädännössä ei ole erikseen määritelty, että ”sukupuoleen perustuva syrjintä” pitää sisällään myös transihmisten syrjinnän. Syrjintä esimerkiksi sukupuolenkorjauksen perusteella on laitonta.

Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ei ole erikseen määritelty myöskään EU:n direktiiveissä. EY-tuomioistuimen ratkaisut ovat yksiselitteisiä ja jäsenmaita sitovia, mutta ne eivät käytännössä vaikuta uusia tilanteita ennaltaehkäisevästi, ellei niiden merkitystä todeta kansallisessa lainsäädännössä.

* Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat ominaisuuksia, joiden perusteella henkilöä ei saa syrjiä.

Perhemuotojen moninaisuus huomioitava

Perhe on osa muuttuvaa yhteiskuntaa ja sen rakenne ja tehtävät seuraavat yhteiskunnan muutoksia. Perheen ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat monin tavoin sidoksissa toisiinsa. Perhe kaikissa muodoissaan on yhä ihmisen kehityksen kannalta hyvin keskeinen ihmissuhdeympäristö. Se on kasvuympäristö lapsille ja jatkuvan kasvamisen yhteisö aikuisille.

Perheen yksittäisten jäsenten hyvinvointi vaikuttaa perheen kokonaisuuteen. Tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön ja paikkaan, jossa tulee hyväksytyksi sellaisenaan, on lapselle ja aikuiselle ensiarvoisen tärkeää. Monimuotoiset perheet ovat tätä päivää. Perinteisessä ydinperheessä elää vajaa kolmannes väestöstä.

Sellaisia lapsiperheitä, jotka rakentuvat jonkin muun kuin heteroseksuaalisen parisuhteen ympärille, sanotaan usein sateenkaariperheiksi. Nämä ovat esimerkiksi naisparin tai miesparin perheitä, ei-heteroseksuaalisten yksinhuoltajien perheitä sekä perheitä, joissa on enemmän kuin kaksi vanhempaa. Sateenkaariperheet ovat yhtä monenlaisia kuin lapsiperheet muutenkin.

Parin sisäinen lapsen adoptio sallittava

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen toimikunnan mietinnössä (2003) suositellaan ns. perheen sisäisen adoption avaamista myös rekisteröidyssä parisuhteessa eläville. Tämä merkitsee lapselle lisääntyvää psykologista, taloudellista ja juridista turvaa.

Naisparien yhteiset lapset ovat saaneet alkunsa usein koti-inseminaatiolla tai lapsettomuusklinikalla. Lapset ovat vanhempiensa yhdessä toivomia. Lain edessä vain heidän synnyttäjänsä tunnustetaan vanhemmaksi. Toinen äiti on virallisesti lapselle ventovieras, joka ei ole oikeutettu myöskään äitiys-, isyys- eikä vanhempainvapaaseen.

Lapsen biologisen vanhemman kuollessa on rekisteröidyllä puolisolla mahdollisuus adoptoida kuolleen puolisonsa lapsi. Tällöin lapselta katkeaa juridinen side biologisiin isovanhempiinsa.

* Lasten asema ja oikeudet on turvattava samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä.

* Suomen lainsäädännön pitää ottaa huomioon perhemuotojen moninaisuus ja sen tulee kohdella lapsia yhdenvertaisesti riippumatta siitä, ovatko tämän vanhemmat keskenään samaa tai eri sukupuolta.

* Avusteista lisääntymistä koskevan lainsäädännön pitää mahdollistaa samat palvelut samanlaisin ehdoin kaikille asiakkaille riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä.

Tasa-arvo

Jokainen ihminen tulee kohdata yksilönä, jolla on erilaisia ominaisuuksia. Ei ole olemassa yleistä homon tai lesbon mallia. Useimmat ihmiset elävät hyvin samanlaista arkea.

Kaikki suomalaiset eivät osaa kohdata luontevasti ihmisyyden moninaisuutta tai lapsiperheiden monimuotoisuutta. Tämän joutuvat kohtaamaan niin naisparien, maahanmuuttajien kuin esimerkiksi eri tavoin vammaistenkin vanhempien lapset. Asenneongelmien vähentämiseksi moninaisuudesta täytyy puhua entistä enemmän ja asiallisemmin.

* Rekisteröidyt parisuhteet on asetettava juridisesti samanarvoiseen asemaan siviiliavioliiton kanssa.

* Oikeus yhteiseen sukunimeen tulee olla automaattisesti parisuhteen rekisteröimisen perusteella.

* Tiedon puutteesta tai ennakkoluuloista kärsiville ihmisille täytyy tarjota valmiuksia tunnistaa ja tunnustaa moninaisuuden rikkaus.

* Moninaisuudesta täytyy puhua entistä enemmän ja entistä asiallisemmin.

Avoimuuden lisääminen vaikuttaa asenteisiin

Viime vuosikymmenen aikana tapahtuneet perhettä koskevat muutokset ovat vaikutuksiltaan yhtä peruuttamattomia kuin muut yhteiskunnan rakennemuutokset. Säädösten, suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi on otettava monenlaisten perheiden olemassaolo ja oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisina. Usein seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva salaa osan itsestään ja elämästään. Hän ei kohtaa ihmisiä kokonaisena ihmisenä eikä itse tule kohdatuksi kokonaisena ihmisenä. Se aiheuttaa hänelle jatkuvaa stressiä.

Sateenkaariperheissä elävät lapset ja aikuiset joutuvat kohtaamaan elämässään perhemuotonsa ohittamista tai jopa halventamista. Myös seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään pohtivat nuoret jäävät usein vaille asianmukaista tietoa, joka auttaisi myönteisen minäkuvan rakentamisessa. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ovat avainasemassa asiallisen tiedon ja positiivisen asenteen välittämisessä.

* Sosiaali- ja terveysalan, opetustoimen sekä nuorisotyön ammattilaisten ja opiskelijoiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviin asenteisiin ja tiedon tasoon pitää vaikuttaa.

* Rakkaus ja välittäminen, toisen ihmisen läheisyys, hellyys ja läheisistään huolehtiminen ovat elämänilon perusaineita. Ne kuuluvat kaikille.