Ohjelmat

10:44

Täältä löydät SDP: linjaukset tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja perhepolitiikasta

 

SUOMI 2030- ratkaisuja Suomen tulevaisuuden rakentamiseen.

SDP:n toimenpideohjelma lasten ja nuorten mielenterveyden parantamiseksi

SDP:n vuoden 2018 perhepoliittisen paketin voi lukea tästä

SDP:n uusi yhdenvertaisuusohjelma julkaistiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2018. Tutustu yhdenvertaisuusohelmaan tästä: yhdenvertaisuusohjelma

Tasa-arvo sosialidemokratian kulmakivenä

Tutustu SDP:n tasa-arvolinjauksiin 

 

Perhepoliittinen ohjelma 2009-2010

Työ- ja perhepolitiikka on kokonaisuus, jonka ydintä ovat tasa-arvoinen palkkaus, oikeudenmukainen verotus, kannustava ja toimiva sosiaaliturva, hyvät julkiset palvelut sekä toimiva työn ja perhe-elämän yhteensovitus.

Naisilla ja miehillä on varallisuudesta riippumatta oikeus lapsiin ja työntekoon. Yhteiskunnassa vallitseva sukupuolten välinen eriarvoisuus on muutettavissa.

Perhepolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, jotta aikuiset voivat rauhallisin mielin suunnitella tulevaisuuttaan. Vastuu ja välittäminen heijastuvat arjen turvallisuuteen.

Demarinaisten Perheiden parhaaksi -ohjelma 2009-2010 (PDF)

För familjernas bästa. De socialdemokratiska kvinnornas familjepolitiska riktlinjer 2009-2010

Arbets- och familjepolitiken utgör en helhet, vars kärna är lika lön för lika arbete, en rättvis beskattning, ett sporrande och fungerande socialskydd, goda offentliga tjänster samt en fungerande samkoordination av arbetsliv och familj.

Kvinnor och män har, oberoende av förmögenhet, rätt till barn och arbete. Den ojämställdhet som existerar mellan könen i vårt samhälle går att förändra.

Familjepolitiken måste vara långsiktig, så att de vuxna kan planera sin framtid med lugnt sinne. Ansvar och omtänksamhet återspeglar sig i vardagens trygghet.

För familjernas bästa. De socialdemokratiska kvinnornas familjepolitiska riktlinjer 2009-2010 (PDF)

For families’ best. Family policy lines of Finnish Social Democratic Women 2009-2010

Policies for employment and the family form a whole with egalitarian pay, just taxation, incentive and working social security, good public services, and working reconciliation of work and family life in its core.

Women and men have the right to be a parent to children and to work regardless of wealth. The present inequality between women and men in the society can be changed.

Family policy must be have a long term programme so that grown-ups can plan their future with calmness. Responsibility and caring reflect in everyday security.

For families’ best. Family policy lines of Finnish Social Democratic Women 2009-2010 (PDF)

Программа «Для благополучия семей» Инициативы собрания женщин социал-демократок к собранию партии 2009-2010

Политика сферы занятости и политика семьи являются единым целым, ядром которого служат принцип равной оплаты труда, правовое налогообложение, действующая и эффективная система социального обеспечения, хорошее бытовое обслуживание, а также действенное совмещение работы и семейной жизни.

Женщины и мужчины имеют право на детей и работу, независимо от благосостояния. Укоренившееся в обществе неравенство между мужчинами и женщинами должно быть изменено.

Семейная политика должна иметь долгосрочную программу, чтобы взрослые могли спокойно планировать свое будущее. Ответственность и забота отражаются на ежедневной безопасности.

Программа «Для благополучия семей» Инициативы собрания женщин социал-демократок к собранию партии 2009-2010 (PDF)

Soome Sotsiaaldemokraatlike Naiste perepoliitika programm Perede heaks 2009-2011

Töö- ja perepoliitika on tervik, mille keskmes on võrdne töötasu, õiglane maksustamine, motiveeriv ja tõhus sotsiaalkaitse, head avalikud teenused ja tõhus töö- ning pereelu ühitamine.

Naistel ja meestel on sõltumata varalisest olukorrast õigus lastele ja tööle. Ühiskonnas valitsevat soolist ebavõrdsust on vaja muuta.

Perepoliitika peab olema pikaajaline, nii et täiskasvanud saaksid rahuliku südamega tulevikku planeerida. Vastutus ja hoolivus kajastuvad igapäevase turvatunde suurenemises.

Soome Sotsiaaldemokraatlike Naiste perepoliitika programm Perede heaks 2009-2011 (PDF)