Socialdemokratiska Kvinnors teser inför kommunalvalet

 1. Tillgängliga tjänster
 • Kommunernas tjänster ska vara hinderfria och tillgängliga för alla. Detta ska även gälla digitala tjänster.
 • Fler avgiftsfria tjänster behövs, bland annat avgiftsfri förskola för 5-åringar och avgiftsfria kundbesök på hälsocentralerna.
 • Kommunens tjänster ska ta hänsyn till kommunbornas speciella behov. Till exempel ska hänsyn tas till könsaspekten och dess mångfald, kulturell bakgrund, flerspråkighet, funktionsnedsättning, åldersrelaterade och andra specialbehov. Dessa saker ska beaktas i alla tjänster som tillhandahålls av kommunerna.
 • Kommunen ska säkerställa ett tillräckligt antal tjänster som produceras som närtjänster tillgängliga på ett rimligt avstånd så att de bidrar till fungerande vardagsrutiner för kommunborna. Dessa tjänster är synnerligen viktiga för kvinnodominerade servicebranscher och för personer med atypiska anställningsvillkor.
 • En jämlik kommun fri från diskriminering
 • I kommunens beslutsfattande ska hänsyn tas till ett tvärsnitt av en förhandsbedömning av konsekvenserna för olika grupper av människor. Detta avser till exempel en uppskattning av konsekvenserna för jämlikheten och för barnen.
 • Hatfullt prat och rasism ska bekämpas. Offentliga lokaler och kommunens digitala kanaler ska vara trygga för alla.
 • Delaktighet och demokrati bör främjas. Var och en ska ha möjlighet att påverka förhållandena i sin kommun till exempel genom att samrådsmöten anordnas för kommunborna, deltagande i budgetarbetet möjliggörs liksom även andra sätt att aktivera invånarna. Organ för påverkan såsom

Ungdomsfullmäktige, barnråd, mångkulturella råd, seniorråd och råd för personer med funktionsnedsättning spelar en viktig roll som språkrör för speciella grupper.

 • Kommunen ska upprätta en likabehandlingsplan utifrån vilken arbetet inom alla dess branscher utvärderas och förbättras ur ett likabehandlingsperspektiv.
 • En socialt och ekologiskt hållbar kommun
 • En hållbar, feministisk kommun- och stadsplanering ska förverkligas med särskild hänsyn till miljö, hinderfrihet, säkerhet, rörlighet och med beaktande av olika åldersgruppers och speciella gruppers behov.
 • Kommunerna ska säkerställa kommunbornas möjligheter att få en bostad till ett överkomligt pris.
 • Varje kommun ska ha en fungerande kollektivtrafik, täckande och med rimliga avgifter.  Största delen passagerare i kollektivtrafiken är kvinnor. Därför ska planeringen av den särskilt tillgodose kvinnors rörlighetsbehov och matcha en samordning av arbetslivet och familjelivet.
 • Kommunerna bör bli koldioxidneutrala senast år 2030. Kommunerna ska planera sin verksamhet såsom upphandlingar, matförsörjning och avfallsservice på ett för klimatet hållbart sätt.
 • Kommunerna ska vara föregångare för ett jämlikt arbetsliv
 • De flesta kommunanställda är kvinnor. Kommunerna ska garantera rättvisa och jämlika arbetsvillkor, vilket även omfattar anhörigvårdare.
 • Kommunen ska i sin rekrytering beakta de arbetssökandes mångfald. Exempelvis kan anonym rekrytering tas i bruk.
 • Kommunerna ska sörja för sysselsättningspolitiken. Kommunen kan erbjuda sysselsättning för alla kön.
 • Kommunerna tillhandahåller stöd och möjligheter för företagande. Ett särskilt stort antal ensam- och småföretagare är kvinnor.