Tietosuojaseloste – Demarinaisten Uutiskirje

2.4.2020

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Demarinaiset käsittelee uutiskirjeensä tilaajien
henkilötietoja.

1.Rekisterinpitäjä ja yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sosialidemokraattiset Naiset
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 Helsinki, Y-tunnus

Yhteyshenkilö
Poliittinen suunnittelija,
Roosa Pöyhönen
roosa.poyhonen@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs, 00530 Helsinki

2.Henkilörekisterin nimi
Demarinaisten Uutiskirjeen henkilörekisteri

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Demarinaisten Uutisviestin viestintä.

4.Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Etu- ja sukunimi
-sähköpostiosoite
-asuinkunta
-IP -osoitteisto tai muu tunniste

2.4.2020

  1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
    Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
    -Henkilöltä itseltään internetin välityksellä
    Rekisteriä voidaan jatkossa käyttää täydentää myös asiointisuhteeseen liittyvillä tiedolla; kysymällä esim.
    mielipidettä.

6.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä
suostumusta.

7.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta
on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt
ennalta nimetyt henkilöt.

9.Tarkistus- tieto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai
poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus
vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton
tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö
rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön
sähköpostilla osoitteeseen roosa.poyhonen@sdp.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta
voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.
Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus
tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaisille.

2.4.2020
10.Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä
tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

11.Selosteen muuttaminen
Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta.