Toiminta

18.11.2010 Miapetra Kumpula-Natrin tasa-arvoa koskeva ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puhemies! Tasa-arvopolitiikka ei ole pehmopolitiikkaa, vaan se sisältää monitahoisia kysymyksiä, jotka ulottuvat kansainvälisestä rikollisuudesta työelämän ytimiin ja arkeen, yksilön toimeentulosta yhteiskunnan valtarakenteisiin. Tasa-arvoasia ei ole myöskään syntymälahja, naisellekaan. Siihen voi perehtyä niin nainen kuin mies.

Tähän tasa-arvoselonteon yhteyteen on kerätty erinomaista tausta-aineistoa. Valitettavasti siitä johdettuja linjauksia on vesitetty. Tasa-arvon etenemisen vuoksi on ikävä taas todeta, että joudumme odottamaan. Linjausten toteuttaminen jää seuraavalle hallitukselle. Ihmettelen myös sitä, ettei näin laajasta selonteosta ole järjestetty kunnon lausuntokierrosta. Esimerkiksi ammattiyhdistysliike kutsutaan toivottavasti kuultavaksi tänne eduskuntaan.

Hyvä puhemies! Sukupuolten välinen roolitus ja sen seurauksena eriarvoistuminen tapahtuu varhain. Peruskoulu vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin jatkossa. Siksi tasa-arvosuunnitelmat tulee ulottaa myös peruskouluun. Mutta ei pidä lähteä uudistuksiin, jotka murentavat jo lasten tasa-arvoa. Poikien koulumotivaatiota pitää parantaa. Mutta jos kokoomuksen ja ministeri Virkkusen ajama tuntijakouudistus ajettaisiin läpi, entistä useampi poika putoaisi ja syrjäytyisi. Tasa-arvon nimissä, älkää pilatko tasa-arvoista peruskoulua.

Työelämän osalta on tervetullut linjaus tasa-arvolainsäädännön uudistamisesta. Kuten eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on yksimielisesti lausunut, keskeistä on täsmentää työpaikoilla tehtävää tasa-arvosuunnittelua ja palkkakartoituksia koskevia kohtia ja saattaa ne lakiin.

Kolmikantainen samapalkkaohjelma aloitettiin vuonna 2006 ministeri Haataisen toimesta. Kolmen viime vuoden tulos on vain prosentin kavennus naisten ja miesten väliseen palkkaeroon. Tätä tahtia palkkatasa-arvon saavuttaminen kestäisi noin puoli vuosisataa.

En ikävä kyllä löydä tästä tasa-arvoselonteosta uusia konkreettisia ehdotuksia palkkaeron supistamiseksi. Ensi vaalikaudella päättyvälle ohjelmalle ei tässä esitetä mitään jatkoa, ja linjaus vain kuvaa tilannetta. Tulevan hallituksen osapuolten tulee saada sitoutettua kolmikannan osapuolet palkkatasa-arvon edistämiseen. Ilman merkittäviä samapalkkaisuutta edistäviä toimenpiteitä sukupuolten välinen elinaikainen bruttotulojen ero voi olla jopa puoli miljoonaa euroa henkilöä kohden. Älköön kukaan sanoko minulle, että feminismi olisi vanhanaikaista.

On haettava keinoja myös naisille tyypillisten pätkätöiden vähentämiseen ja niiden haittojen minimoimiseen. Sosialidemokraatit ovat esittäneet hiljan muun muassa pätkätyöntekijöille lomapankkia.

Arvoisa puhemies! Ajatellen sekä perheiden hyvinvointia että työelämän tasa-arvoa isät käyttävät vanhempainvapaita liian vähän. On valitettavaa, ettei perhevapaajärjestelmän uudistaminen ja työnantajakustannusten tasapuolinen jakaminen tällä kaudella ole edennyt muuhun kuin työryhmän pohdintaan.

Pikkulapsiperheiden varhaiseen tukeen olisi panostettava enemmän, sillä perheen ruuhkavuodet kuormittavat myös parisuhdetta. Ennen mahdollista eroa ja erossakin vanhempia pitää pystyä tukemaan niin, että molempien vanhempien suhde lapseen olisi tasa-arvoisesti kunnossa.

Köyhyyskin on sukupuolittunutta. Nyt enemmistö yksinhuoltajista on naisia, ja heistä jopa joka neljäs joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Toinen selvä epäkohta on tasa-arvon kannalta esimerkiksi puolison työmarkkinatuen tarveharkinta. Sen poistaminen olisi konkreettinen tasa-arvoteko.

Arvoisa puhemies! Kuntien palvelut ovat tärkeitä naisten työssäkäynnin, taloudellisen itsenäisyyden ja tasa-arvon mahdollistajia. Jos ne romuttuvat, on vaara mennä tasa-arvotielläkin takapakkia.

Talouden rakennemuutos tuottaa taas työttömiä erityisesti miesten aloilta. On tärkeää tarjota työttömiksi jääneille miehille kouluttautumismahdollisuuksia työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten esimerkiksi hoiva-aloille. Miehet kärsivät myös naisia enemmän pitkäaikaistyöttömyydestä. Hallitus ei ole vakavasti puuttunut tähän.

Miesten riski syrjäytyä on suurempi kuin naisilla. Meillä on kasvava ryhmä nuoria miehiä syrjäytymisuhan alla. Tämä tulee nostaa esiin myös työuranäkökulmasta. Miehet kuolevat selvästi naisia aikaisemmin. Tähän nähden selonteon linjaukset vaikuttavat kovin kevyiltä miestenkin osalta. Hyvä, että eduskunnassa on tarmoa nostaa näitä miesten asioita esille.

Arvoisa puhemies! Lähisuhdeväkivalta on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys. On hyvä, että lähisuhteessa tapahtuva lieväkin pahoinpitely saatetaan yleisen syytteen alaiseksi. Perheväkivalta ei ole yksityisasia. On hallituksen häpeä, että turvakotien resursseja ei hoideta, vaikka tässä linjauksessa puhutaan tulevaisuudesta päinvastoin. Tabut on nyt avattava. 

Emme elä tällä maapallolla yksin. Suurista kysymyksistä ilmastonmuutos, väestönkasvu ja köyhyys ovat tehokkaasti ratkaistavissa tasa-arvon vahvistamisella. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet antaisivat naisille mahdollisuuden perhesuunnitteluun. Äidin ja isän on huomattavasti helpompi huolehtia kahden tai kolmen lapsen ruoasta, koulutuksesta ja tulevaisuudesta kuin kymmenen lapsen osalta.

Hyvän kierre tulee olla suomalaisen tasa-arvotyön punainen lanka niin YK:ssa kuin kotimaassamme.

Miapetra Kumpula-Natri /sd (ryhmäpuheenvuoro)

 

116. TORSTAINA 18. MARRASKUUTA 2010 kello 16.00
2) Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
Lähetekeskustelu
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/2010 vp