Toiminta

20.11.2014 Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Demarinaiset toivottaa hyvää lapsen oikeuksien päivää. Muistakaamme, että lasten oikeuksien toteutuminen on meistä aikuisista kiinni.

Me arvioimme päätöstemme vaikutukset omiin lapsiimme. Lisäksi meidän tulee huolehtia lasten edun toteutumisesta laajemminkin ja käyttää lapsivaikutusten arviointia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.


Miksi päätösten vaikutuksia lapsiin kannattaa arvioida?

Jos päätöksen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävän monipuolisesti, päätös voi tulla kalliiksi myös taloudellisesti. Tänään säästetty euro voikin olla huomisen iso kustannus. Esimerkiksi Tarja Paakkosen väitöstutkimuksessa (Itä-Suomen yliopisto 2012) todettiin lasten ja nuorten tarpeen psykiatriseen laitoshoitoon lisääntyneen, kun kouluterveyden-huollosta ja perhe- ja kasvatusneuvoloista säästettiin 1990-luvulla.

 • Arvioinnilla parempia päätöksiä
 • Lisää tietoa valmistelun ja päätöksenteon taustaksi
 • Mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja johtamisen
 • Tuo esiin sekä lyhyen- että pitkänaikavälin vaikutukset
 • Valmistelu- ja päätöksenteko jäsentyvät ja selkeytyvät
 • Läpinäkyvyys ja moniarvoisuus lisääntyvät
 • Arviointi tuo esiin vaikutusten ketjuuntumisen ja verkottumisen
 • Tuo esiin ihmisten erilaiset tarpeet
 • Arvioinnin yhteydessä toteutettava ihmisten kuuleminen tuo kokemusasiantuntijuuteen käyttöön
 • Auttaa priorisointia päätöksenteossa

Vaikutuksia voidaan arvioida eri vaiheissa: ennakolta, päätöksen tai toimenpiteen toteutuksen yhteydessä ja jälkeenpäin.

Miten ratkaisu vaikuttaa lasten hyvinvoinnin osa-alueisiin; kuten

 • ihmissuhteisiin
 • terveyteen
 • turvallisuuteen
 • varhaiskasvatukseen tai kouluun
 • vapaa-aikaan ja harrastuksiin
 • osallistumiseen ja osallisuuteen
 • asumiseen, liikkumiseen ja elinympäristöön
 • aineelliseen hyvinvointiin

Yleiset periaatteet lapsivaikutusten arvioinnissa

 • Syrjimättömyys: Miten ratkaisu vaikuttaa erilaisiin lapsiin? Esimerkkisi tyttöihin/poikiin, kielellisiin tai etnisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin, vammaisiin lapsiin, vähävaraisten perheiden lapsiin
 • Lapsen oikeus kehittymiseen: Miten ratkaisu vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen?
 • Lapsen näkemysten kunnioittaminen: Onko lapsia kuultu ratkaisun valmistelussa ja kuullanko heitä toteutuksessa ja seurannassa?
 • Lapsen edun ensisijaisuus: Miten ratkaisu toteuttaa lapsen etua? (kokonaisharkinta)

YK:n lapsen oikeuksien komitea suosittelee lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä Erillinen lapsivaikutusten arviointi tulisi tehdä, kun laaditaan tai toimeenpannaan:

 • uusia toimintaohjelmia tai ohjeita
 • uutta lainsäädäntöä tai määräyksiä
 • vuosittaista talousarvioita
 • organisatorisia tai hallinnollisia muutoksia

Vaikutusten arviointi tuo lasten erilaisuuden esille

 • Vaikutusten arviointi tuo esiin eri lapsiryhmien tarpeet
 • Päätös saattaa vaikuttaa hyvin eri tavalla erilaisessa tilanteessa oleviin lapsiin
 • Esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattaminen päiväkodeissa tai kouluissa, koulunkäyntiavustajien vähentäminen tai vapaa-ajan palvelujen karsinta vaikuttaa eniten heikossa asemassa olevien lasten tilanteeseen

Lähde:
Esa Iivonen
asiantuntijalakimies, vaikuttamis- ja strategiatyö
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
esa.iivonen(at)mll.fi