Yleinen

Demarinaisten hallitusohjelmatavoitteet

2015 Demarinaisten hallitusohjelmatavoitteet:

Hallitusohjelmaan Naisliitto tulee vaatimaan tasa-arvotavoitteita:

 • Samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka ja perusteettomat palkkaerot on poistettava
 • Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja turvakotien toimintaan tarvittava rahoitus on varmistettava
 • Lasten ja perheiden palveluun on panostettava varhaisen puuttumisen otteella
 • Omaishoitajien omaa jaksamista on tuettava ja taloudellista asemaa kohennettava. Omaishoidettavien palveluista ei tingitä.

 

2011 Sosialidemokraattiset Naiset esittää hallitusohjelmaan kirjattavaksi seuraavia tavoitteita:

 

1. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja välillisen syrjinnän estäminen

 • Sukupuolivaikutusten arvioinnin toteutuminen tulee taata lainvalmistelussa sekä valtion ja kuntien budjettien laatimisessa ja arvioinnissa. Sukupuolivaikutusten arviointia eli suvausta on harkittava silloin, kun toimenpide kohdistuu ihmisryhmiin tai alueille, joilla naisten ja miesten välillä on merkittäviä eroja. Budjetti on aina myös poliittinen kannanotto, joka ilmentää hallituksen arvovalintoja ja sitoutumista. Budjetti ei ole itsestään sukupuolineutraali, koska julkisten varojen käytöllä on erilaisia vaikutuksia naisiin ja miehiin riippuen heidän yhteiskunnallisesta asemastaan, rooleistaan, tarpeistaan ja elämäntilanteistaan. Sukupuolitietoisella budjetilla pyritään vastaamaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja arvioimaan kuinka hyvin tasa-arvo toteutuu julkisissa palveluissa tai esimerkiksi verotuksessa.

2. Sukupuolisensitiivisen näkökulma koulutuksessa ja kasvatuksessa

 • Nais-, mies- ja sukupuolentutkimus ei saa vaarantua ja hävitä yliopistouudistuksessa. Akateemisen kriittisen nais-, mies- ja sukupuolentutkimustuloksia on hyödynnettävä entistä tehokkaammin koulutuksessa ja sen suunnittelussa.
 • Sukupuolisensitiivinen näkökulma ja tasa-arvokasvatus, joka vahvistaa ihmisoikeus – ja sukupuolten tasa-arvo-osaamista tulee saattaa osaksi opetus – ja kasvatusalalla opiskelevien ja työskentelevien koulutusta. Perusopetusta antavat oppilaitokset on sisällytettävä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden piiriin. Velvoite tehdä toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on ulotettava koskemaan perusopetusta.
 • Syitä poikien tyttöjä keskimäärin huonompaan koulumenestykseen on tutkittava. Nuorten yhteiskuntatakuu on toteutettava siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle taataan mielekäs opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.

3. Oikeudenmukainen työelämä ja riittävä toimeentulo

Hallituksen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi.

 • Köyhyyden ja syrjäytymisen kitkemiseen käytettävien toimenpiiteiden vaikutukset naisiin ja miehiin on arvioitava etukäteen. Yksilön oikeus työttömyysturvaan on tehtävä puolison tuloista tai yrittäjyydestä riippumattomaksi. Palkansaajia ei saa pakottaa yrittäjiksi. Yhä useampi palkansaaja joutuu perustamaan yrityksen saadakseen myydä työpanoksensa sen kautta. Palkansaajien ostovoimaa ja pienyrittäjien toimintaedellytyksiä heikentävät arvonlisäveron korotus on torjuttava.
 • Samapalkkaisuusohjelman keinot, jotta samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta, on toteutettava. Työn vaativuuteen nähden alipalkattujen ammattialojen, kuten sosiaali-, terveys – ja muiden palvelualojen, palkkauksen jälkeenjääneisyys on korjattava.
 • On mahdollistettava lakisäännöksellä, että työehtosopimusrajojen yli tehtävää työn vaativuuden arviointia suoritetaan samanarvoisten töiden ollessa kyseessä.
 • Yritysten nimityspolitiikalta on edellytettävä entistä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
 • Suomalaisissa yksityisen sektorin suurissa pörssiyhtiöissä on otettava käyttöön sukupuolikiintiöt.

4. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

 • Työ ja perhe yhdistyvät pikkulapsivaiheessa kohtuuhintaisen päivähoidon ja osittaisen kotihoidontuen parantamisella.
 • Lapsuudesta ei tule uusintaa. Isiä on kannustettava vanhempainvapaiden käyttöön. Vanhempainvapaajärjestelmästä on tehtävä joustava ja lapsen edun täyttävä.
 • Perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistuksessa on edettävä niin sanotun 6+6+6 – mallin pohjalta, jossa kokonaiskestoa pidennetään 18 kuukauteen. Tällaisen perhevapaajärjestelmän käyttöönotto olisi vahva viesti paitsi työmarkkinoille, myös tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta.

 • Iltapäivähoito on lapsen turva, siitä pitää tehdä oikeus.

5. Lapsiperheiden ja itsenäisen vanhemmuuden tukeminen

 • Lapsilisät on irrotettava toimeentulotuesta. Lapsilisä on lapsen oikeus.
 • 100 euroa lisää pienempiin vanhempain- ja sairauspäivärahoihin.
 • Yksilökohtainen verotus säilyy, ei perhekohtaiselle verotukselle.
 • Perhevapaiden kustannusten jakautumista uudistetaan tasaisemmin jaettavaksi ja rahoitetaan laajalla veropohjalla.
 • Yksinhuoltajien päivähoitomaksuja alennetaan, sillä nykyinen järjestelmä suosii kahden huoltajan perheitä. Päivähoitomaksu määräytyy suhteessa käyttöön.
 • Lapsilisään oikeuttava ikäraja on nostettava 18 ikävuoteen saakka.
 • Perheneuvolan ja -terapian palveluita, avohuollon tukitoimenpiteitä sekä nuorille tarkoitettuja matalankynnyksen palveluita ja terapiaa lisätään.
 • Suomeen luodaan kattava päihdeäitien hoitojärjestelmä.
 • Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -projektin luomia hyviä hoitomalleja hyödynnetään koko Suomessa.
 • Päihdehoidon avo- ja laitospaikkojen riittävyys turvataan koko maassa.

6. Vanhan ihmisen oikeus omaehtoiseen elämään

 • Toteutetaan inhimillisen kohtelun turvaava vanhuspalvelulaki ja lain valvontaan riittävät resurssit. Laissa määritellään palveluasunnoissa ja palvelukodeissa asuvien käteen jäävä minimirahamäärä.
 • Mahdollisuudet toimia omaishoitajina vaihtelevat kunnittain sen suhteen minkälaista apua ja taloudellista tukea tarjotaan. Kuntien kirjavat käytännöt ovat kansalaisten tasa-arvon ja oikeusturvan kannalta yksiselitteisesti väärin. Omaishoitoa koskeva lainsäädäntöä on parannettava erillisenä sosiaalihuoltolakia täydentävänä erityislakina, jossa määritellään tarkoin myös kuntien tehtävät omaishoitajien tukemisessa. Omaishoidon hoitopalkkio tulee toteuttaa Kansaneläkelaitoksen maksamana koko valtakunnassa yhdenmukaisin kriteerein.
 • Toimintakyvyn alenemisen tai sairauksien takia vaativinta hoitoa tarvitseville taataan yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen asumispalveluyksiköissä. Ikääntyneillä pariskunnilla on oikeus yhteiseen arkeen sekä palveluasunnoissa että vanhainkodeissa.
 • Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia tarjotaan kaikille säännöllisesti 65 ikävuoden jälkeen.

7. Väkivalta kaikissa muodoissaan on tuomittavaa

 • Väkivallan ehkäisytyöhön on lisättävä resursseja: rahaa, aikaa ja työvoimaa.
 • Vallitsevan palvelujärjestelmän alueelliset erot on korjattava. Erityispalvelut on ulotettava myös kooltaan pienempiin kuntiin. Palvelujärjestelmä on saatava ajan tasalle.
 • Väkivaltarikosten sovittelusta on luovuttava. Lainsäädäntöä on uudistettava suojaamaan entistä paremmin väkivaltarikosten uhreja.
 • Turvakotipaikkojen määrä on saatettava EU:n asiantuntijaryhmän suosituksen tasolle, mikä tarkoittaa yhtä paikkaa 10 000 asukasta kohden.
 • Väkivallan uhreille sekä tekijöille on palveluja ja tukea keskitetysti julkisen sektorin organisoimana.
 • Kansainvälisen ihmiskaupan ehkäisemiseen on saatava pitävä kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö. Lainsäädännön sukupuoli- ja ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava perusteellisesti. Valtioiden välistä yhteistyötä on syvennettävä.
 • Viranomaisten kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhrit on lisättävä koulutuksen avulla. Ihmiskaupan uhrien suojelemiseen on kohdennettava lisää resursseja.

Sosialidemokraattiset Naiset
hallitus 26.3.2011