Ajankohtaista

Palkkatasa-arvon eteneminen vaatii määrätietoisia ja konkreettisia toimenpiteitä

Jos sukupuolten välinen palkkaero suhteutetaan vuodessa tehtäviin työpäiviin, on tänään ensimmäinen päivä vuodesta 2019 jolloin naiset eivät saa työstään palkkaa.  Naisen euro on Suomessa noin 84 senttiä ja sukupuolten välinen palkkaero on pysynyt 16 % viimeisten vuosien ajan.

Ero on sitäkin suurempi maahanmuuttajataustaisilla -ja vammaisilla naisilla, joiden euro on keskimäärin 65 senttiä. Syitä naisten matalampaan palkkatasoon on monia ja tämän vuoksi palkkatasa-arvoa on edistettävä erityisesti intersektionaalisesta näkökulmasta, eli risteävät erot huomioon ottaen. Ilman määrätietoisia ja kunnianhimoisia toimenpiteitä, muutos ei tapahdu tarpeeksi nopealla tahdilla.

 

”Työelämän muutokset ovat lisänneet etenkin määrä-, osa-aikais- ja nollatuntisopimuksilla työskentelevien määrää. Joka viides palkansaajanainen työskentelee määräaikaisella sopimuksella, kuin vastaava luku miehillä on joka kymmenes. Hälyttävän korkeita ovat luvut 25-29 vuotiailla naisilla, joista 60% työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa. Nuorten epävarmuus työelämästä vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen ja esimerkiksi siirtää perheenperustamista,” Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen selventää.

 

Määräaikaisuudella on haitallisia palkkavaikutuksia: ansiot ovat keskimäärin selvästi pienemmät kuin toistaiseksi voimassaolevilla työsuhteissa. Lisäksi määräaikainen työ vaikuttaa haitallisesti palkkakehitykseen myös pitemmällä aikavälillä. Määräaikaisten työsuhteiden lisäksi nollatuntisopimuksilla työskentelevien määrä on kasvanut viime vuosina, 60% nollatuntisopimuksilla työskentelevistä on naisia.

 

Palkansaajien lisäksi palkkauskehityksessä on myös huomioitava yksinyrittäjien asema, sillä yksinyrittäjinä toimivista naisista joka toinen sijoittuu alimpaan tuloviidennekseen. Myös tällä on suuret vaikutukset sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon.

 

”Edellä mainitut seikat vaikuttavat huomattavalla tavalla naisten palkkakehitykseen. Lisäksi palkkatasa-arvon jarruna toimii Suomessa äärimmäisen sukupuolittuneet työmarkkinat. On selvää, että meidän on kyettävä tarkastelemaan palkkauskehitystä yli työehtosopimusten. Jo Suomen laissa määritetään, että samasta ja saman arvoisesta työstä on maksettava sama palkka. ” Tuppurainen päättää.

 

 

Rinteen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa edistämään palkkatasa-arvoa seuraavilla toimenpiteillä:

 

 

*   Samapalkkaisuus ohjelmaa jatketaan ja siitä tehdään entistä kunnianhimoisempi.

*   Palkka-avoimuutta lisätään lainsäädännön keinoin ja perusteettomiin sukupuolten välisiin palkkauseroihin puututaan nykyistä tiukemmin.

*   Tasa-arvolakiin lisätään työntekijöiden oikeuksia puuttua palkkasyrjintään. Lisäksi raskaussyrjintää ehkäistään lainsäädännön keinoin.

*   Pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa parannetaan.

*   Toteutetaan tasa-arvoinen perhevapaauudistus.

*   Hallituskauden aikana valmistellaan yrittäjyysstrategia, joka parantaa yrittäjien asemaa.

*   Valmistellaan kotouttamistyön malli, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja joka edistää kotoutumisprosessia.

 

Demarinaisten hallitus naisten palkkapäivänä 4.11.2019