Tavoitteemme

Tavoitteena moniäänisempi yhteiskunta

Sosialidemokraattisten Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja moniääninen yhteiskunta. Tämä edellyttää ihmisiltä kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta alistavien valtarakenteiden murtamisessa.

Valtaa ylläpitävien käytäntöjen näkyväksi tekeminen on erityisen tärkeää ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi. Epäkohtien tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti parempaa maailmaa. Moniääninen yhteiskunta on sellainen, jossa myös heikoimpien ryhmien äänet kuuluvat kirkkaasti.

Sosialidemokratia on feministinen liike. Feminismillä tarkoitetaan liikettä, joka pyrkii vapauttamaan ihmiset heitä määrittävistä sukupuoleen liittyvistä jäykistä rakenteista. Sukupuolittuneiden rakenteiden entistä parempi tunnistaminen auttaa aidon tasa-arvon toteutumista ihmisten välillä niin paikallisella kuin globaalilla tasolla maailmassa.

Oikeudenmukainen työelämä

Työelämän ehdot on saatava oikeudenmukaiseksi myös naisille. Naisten odotetaan työelämässä joustavan pyyteettömästi, mutta pätkätyöt ja matala palkka eivät motivoi jaksamaan. Tasa-arvo on poliittisen tahdon asia.

Palkkatasa-arvon on tapahduttava kaikilla aloilla. Asenteisiin vaikuttamalla voidaan purkaa sukupuolittunutta työelämää ja sukupuoleen liittyviä stereotypioita, jotka vaikuttavat palkka-tasa-arvoon.

Naisten järjestäytymisastetta ammattiyhdistysliikkeissä on nostettava, jolloin voidaan vaikuttaa naisvaltaisten alojen palkkaukseen ja muihin työehtoihin.

Sukupuolinäkökulma yhteiskunnassa

Yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevat normit muokkaavat käsityksiä sukupuolesta. Feminismin tehtävänä on vapauttaa yksilöt heitä kahlitsevista sukupuolittuneista valtarakenteista. Muutos alkaa ruohonjuuritasolta: tiedosta ja ole kriittinen! Sukupuolen moninaisuus on huomioitava yhteiskunnassa ja lainsäädäntö on uudistettava kaikille samanarvoiseksi.

Tasa-arvoa perhepolitiikkaan

Seurataan perhevapaauudistuksen toteutumisessa isien perhevapaiden käyttöä ja uudistuksen vaikutuksia äitien työmarkkinaasemaan. Lisäksi huomioidaan sateenkaariperheiden tasavertainen asema.

Hoiva on poliittista

Julkisesti tuotetut hoiva – ja hyvinvointipalvelut ovat yhteiskunnallisen tasa-arvon perusta. Päätöksenteossa hoiva on tuotava marginaalista politiikan keskiöön.

Monimuotoinen vanhemmuus

Hyvä vanhemmuus ei katso sukupuolta, seksuaalisuutta tai yhteiskunnallista asemaa. Erilaisten perhemuotojen tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Adoptiosta on tehtävä nykyistä helpompaa ja yksinkertaisempaa.

Vapaa julkinen tila ja väkivallaton elämä

Väkivallaton elämä ja koskemattomuus on jokaisen perusoikeus eikä ihmisyys ole kaupan. Väkivalta kaikissa muodoissaan on tuomittava. Oppilaitoksissa ja työpaikoilla on oltava nollatoleranssi kiusaamiseen, rasismiin, seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun. Oppilaitoksiin ja työpaikoille on koulutettava häirintäyhdyshenkilöt.

Sukupuolisensitiivinen näkökulma ja tasa-arvokasvatus, joka vahvistaa ihmisoikeus- ja sukupuolten tasa-arvo-osaamista tulee saattaa osaksi opetus- ja kasvatusalalla opiskelevien ja työskentelevien koulutusta.

Rauhanomaisempi maailma vaatii työtä, mutta se on täysin mahdollinen. Rauhankasvatuksen tulee kuulua koulujen opetussuunnitelmaan joka asteella.

Median ja mainonnan ylläpitämät sukupuolikuvat hallitsevat julkista tilaa, jonka tulee olla häirinnästä vapaa sekä miehille että naisille. Mainonnan on noudatettava oikeudenmukaista ihmiskuvaa. Nuorille on lisättävä kriittistä mediakasvatusta.