Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Tasa-arvo ylläpitää ja rakentaa rauhaa – Suomi ja EU tarvitsevat päättäjiä, jotka ymmärtävät tämän 

Helsingin Demarinaisten julkilausuma ja vetoomus EU:n parlamenttivaaliehdokkaille kevätkokouksessa 29.4.2024

Työ tasa-arvon puolesta on työtä rauhan puolesta ja tasa-arvo / tasa-arvoinen yhteiskunta on rauhan tae.  Feministinen politiikka on väline, joka tavoittelee ja parantaa kaikkien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  Sukupuolten tasa-arvo ei ole vain naiskysymys, vaan laaja kokonaisuus, joka sisältää myös muiden heikommassa asemassa olevien ihmisten sekä miesten ja poikien roolin ja tilanteen kriittisen tarkastelun. Feminismistä hyötyvät myös miehet ja pojat – kaikki ihmiset ja kansakunnat. 

Eurooppa, maailma ja Suomi ovat tilanteessa, jossa populismi ja laitaoikeisto haastavat voimalla naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa monissa kysymyksissä.  Populismin ja laita oikeiston nousu ovat todellisia uhkia ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiselle ja tasa-arvon edistämiselle ja yhteiskuntien rauhalle – myös Euroopan ja maailman rauhalle. Sosialidemokratian tavoitteena on aina ollut muuttaa yhteiskuntaa purkamalla yhteiskunnan sukupuolittavat rakenteet, asenteet ja toimintatavat ja edistää rauhaa, jotta ihmisten olisi mahdollista tehdä elämässään yksilöllisiä valintoja. Nyt tämä kehityssuunta on vahvasti uhattuna ja tasa-arvo- ja ihmisoikeudet taantumassa.  Tasa-arvokehityksen suunta myös Suomessa on huolestuttavaa. Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tasa-arvoindeksin mukaani Suomi on pudonnut tasa-arvon tilassa vuoteen 2020 verrattuna neljänneltä sijalta kahdeksannelle.

Laajasti verkostoitunut ja eri uskonnollisten ja poliittisten, vanhoillisten äärioikeistolaisten ja nationalistien tukema anti-gender -liike ja sen arvopohja haluaa purkaa erityisesti naisten oikeuksia ja palauttaa ja paaluttaa naiset kotiin, perhemalliin, jossa mies vastaa perheen elättämisestä ja nainen kuuluu kotiin. Liikkeen ja sen arvopohjan kielteisiä vaikutuksia Euroopassa ja maailmalla on liberaalien arvojen parjaaminen; konkreettisesti mm. Puolassa abortin kieltävä laki, sukupuolitutkimuksen opinto-ohjelmien lakkauttaminen Unkarissa ja Pro-life liike Yhdysvalloissa. Istanbulin sopimuksen, joka on tärkeä työkalu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan myös kansainvälisesti, on Unkari jättänyt ratifioimatta ja Turkki on eronnut kyseisestä sopimuksesta. Anti-gender -liike ja sen arvopohja ja toiminta on vakava uhka demokratialle, sananvapaudelle – erityisesti jo nyt heikommassa asemassa oleville, kuten naisille ja tytöille. Myös Suomessa käydään poliittista keskustelua aborttioikeudesta.

Työ tasa-arvon puolesta on työtä rauhan puolesta

Kun tarkastellaan maiden ajautumista kriisiin tai sotaan, yksi parhaista indikaattoreista on tasa-arvon tila. Tiedämme, että maissa, jossa tasa-arvo on edistynyt, ovat konfliktit harvinaisempia. Niissä maissa, joissa taas tasa-arvo ja sukupuolten välinen tasa-arvo on heikko, on konfliktien riski suuri.  Rauhan ja sen edistämisen takeita ovat erityisesti tasa-arvotoimenpiteet talouden, toimeentulon ja työllisyyden sekä terveyden ja sen palveluiden parantamiseksi, köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi sekä sukupuolittuneen ja muun väkivallan suitsemiseksi.  Juuri näiden sosiaalisen ulottuvuuden kysymysten on oltava sekä demareiden EU-parlamenttivaaliehdokkaiden että kaikkien muidenkin tavoitelistan kärjessä.

EIGEN tekemästä sukupuolten tasa-arvon taloudellisia hyötyjä koskevasta tutkimuksesta on saatu vankkaa näyttöä niistä myönteisistä vaikutuksista, joita saadaan aikaan vähentämällä erityisesti sukupuolten välistä eriarvoisuutta luonnontieteiden, tekniikan ja matematiikan alan koulutuksessa sekä työelämässä ja palkoissa.

Feministinen politiikka tarkoittaakin juuri sitä, että kokonaisvaltaisesti tiedostetaan ja otetaan aina huomioon toteutetun politiikan vaikutukset eri sukupuoliin ja tasa-arvoon eri politiikan aloilla, niin talous-, turvallisuus-, ympäristö- kuin hyvinvointipolitiikassa. Tutkimus osoittaa, että yhdellä alalla saavutettavalla sukupuolten tasa-arvolla on kerrannaisvaikutuksia muilla aloilla.

EIGEN mukaan sukupuolten tasa-arvon parantumisen ansiosta vuonna 2050 syntyisi 10,5 miljoonaa uutta työpaikkaa. Tämä hyödyttäisi sekä naisia että miehiä. Noin 70 prosenttia arvioiduista työpaikoista menisi naisille, ja naisten ja miesten työllisyysasteet tasoittuisivat pitkällä aikavälillä niin, että työllisyysaste olisi 80 prosenttia vuonna 2050.  Köyhempien ja köyhyysriskin uhan alaisten naisten työllistyminen on erittäin tärkeää, sillä se auttaa puolestaan vähentämään köyhyyttä, mikä on yksi Eurooppa 2020 -strategian keskeisistä painopisteistä.

Seuraava komission ja parlamentin kausi on haastava. Siihen vaikuttavat monet geopoliittiset valta- ja esim. laajentumis-/jäsenyysintressit sekä edellä kuvatut laita- ja äärioikeiston pyrkimykset. Niillä voi olla suuri heikentävä vaikutus naisten asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon ja tätä kautta niin maiden sisäiseen kuin väliseen yhteiskuntarauhaan. 

Parlamenttivaaleissa tasa-arvo- ja sukupuolten tasa-arvokysymykset vahvasti esille

Helsingin Demarinaiset edellyttää, että kesäkuun 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa Sosialidemokraattinen puolue ja sen Helsingin piiri nostaa vahvasti esille tasa-arvon, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian toteutumisen ja edellyttää EU-vaaliehdokkailta näiden arvojen ja asioiden suurta esilläpitoa sekä käsittelemistä kampanjoissaan. Lisäksi ehdokkaan tultua valituiksi on toimittava myös käytännössä tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta sekä vaadittava ja sovellettava toiminnassa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista!

Keskeisiä feministisiä esillä pidettäviä asioita ja tavoitteita ovat
– ihmis- ja demokraattisten perusoikeusrikkomusten tuomitseminen ja sanktioiden toimeenpano niitä rikkoville jäsenmaille
– Istanbulin sopimuksen toimeenpano ja sen seuranta jäsenmaissa sekä Naiset, rauha ja turvallisuus 1325 päätöslauselman ja mm. Suomen uuden toimintaohjelman täytäntöönpano siten, että ei vain militaristinen näkökulma vaan laaja turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka otetaan huomioon neuvoteltaessa ja päätettäessä talous-, sosiaali-, ilmasto-, energia, tietoturva- ja rauhanneuvottelukysymyksistä
– sukupuolten taloudellisen tasa-arvon, mm. palkkatasa-arvo, edistäminen lainsäädännöllä
– sukupuolittuneen väkivallan torjuminen ja kitkeminen yhteisellä lainsäädännöllä eli digitaalisen väkivallan, vihapuheen, maalittamisen  ja viharikosten parempi sääntely ja rangaistusten harmonisointi EU-tasolla, suurten digijättien vastuuseen saattaminen väkivaltaisten ja vihaa, seksuaalista alistamista ja sotaa lietsovien sisältöjen osalta.