Ajankohtaista

Vieraskynässä Suna Kymäläinen: Palkka-avoimuus edistää työelämän tasa-arvoistumista

Palkkaus on työelämän keskeisimpiä tasa-arvokysymyksiä. Suomessa ehkä kuluneen mutta edelleen paikkansapitävän toteamuksen mukaisesti naisen euro on suunnilleen 84 senttiä. Vaikka naisten palkat ovat historiassa kohentuneet ja saavuttaneet miesten palkkoja, viime vuosikymmeninä naisten ansiotaso on jämähtänyt vähän yli 80 prosenttiin miesten vastaavasta.

Sukupuolten välisiin palkkaeroihin löytyy useita eri syitä. Näitä ovat esimerkiksi työmarkkinoiden segregaatio sekä naisten perhevapaiden ahkerampi käyttö ja osa-aikatyön laajempi tekeminen. Tästä huolimatta, kun tarkastellaan saman ikäluokan naisia ja miehiä, joilla on sama koulutustausta ja jotka toimivat samoissa tehtävissä, voidaan sukupuolten välillä edelleen havaita selittämätön palkkaero. Se on toki pienempi kuin koko työmarkkinoilla mitattaessa, mutta silti olemassa. Pahimmillaan naiset kohtaavat jopa palkkasyrjintää, vaikka se on tasa-arvolain nojalla kiellettyä. Nämä ovat epäkohtia, jotka meidän tulee pystyä kitkemään yhteiskunnastamme.

Eräs tunnistettu este palkkauksen tasa-arvoistumiselle on se, että palkat tai niiden määräytymisen perusteet eivät ole työpaikoilla kaikkien tiedossa. Suurin osa työpaikoista ei kerro palkoista edes työnhaun yhteydessä. Tällainen läpinäkyvyyden puute luo aina mahdollisuuden sille, että palkkaus riippuu esimerkiksi työntekijän sukupuolesta, iästä tai neuvottelutaidoista.

Palkka-avoimuus sen sijaan vähentää palkkaukseen liittyvää salamyhkäisyyttä ja edistää tasa-arvoa. Avoimet palkat mahdollistavat oman ansiotason vertaamista muihin suhteessa työnkuvaan ja näin tarvittaessa neuvottelemaan palkasta uudelleen, jos palkkaus ei tunnu oikeudenmukaiselta.

Palkka-avoimuudesta on puhuttu pitkään, mutta konkreettisia toimia sen eteen ei ole nähty yrityksistä huolimatta. Jo viime hallituskaudella työskenteli kolmikantainen työryhmä palkka-avoimuuslainsäädännön valmistelemiseksi. Työryhmässä ei kuitenkaan saatu aikaan linjauksia, sillä sen loppuraportti jakautui kahtia. Siinä missä työntekijäpuoli kannatti palkka-avoimuutta, työnantajapuoli jätti asiasta eriävän mielipiteen. Nyt kun tällä hallituskaudella asiasta on selvät hallitusohjelmakirjaukset, asiaan saadaan toivon mukaan muutosta.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Työ palkka-avoimuutta edistävän lainsäädännön luomiseksi on käynnissä. Hallituksen asettama työryhmä valmistelee parhaillaan lakeja avoimemmasta palkkauksesta. Kolmikantaisen palkka-avoimuustyöryhmän työ on tarkoitus valmistua kuluvan kevään aikana. Lisäksi EU:ssa on parhaillaan käynnissä oma valmistelunsa palkka-avoimuuslainsäädännön edistämiseksi unionissa.

Avoin keskustelu palkoista edistää osaltaan työtä samapalkkaisuuden saavuttamiseksi. Kyse ei tietenkään ole pelkästään sukupuolten tasa-arvosta vaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kaikissa muodoissaan. Kaikilla on oikeus saada samasta työstä samaa palkkaa sukupuoleen, ikään, taustaan tai neuvottelutaitoihin katsomatta.

Suna Kymäläinen, kansanedustaja (sd.)

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa joka viikkoa yksi SDP:n kansanedustaja kirjoittaa hänelle tärkeästä tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiasta.