Kannanottomme

Koulutuksen tasa-arvo tavoitteeksi kunnissa

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 22.9.2012

Koulujen eriytymisen estäminen nostettiin hallitusohjelmassa SDP:n johdolla keskeiseksi tavoitteeksi. Tavoite on tarpeellinen, sillä koulujen väliset erot ovat kasvaneet 2000-luvulla. Esimerkiksi lukutaidossa ero parhaiden ja heikoimpien koulujen välillä vastaa kahden ja puolen vuoden oppimista.

 

Suomalaisessa peruskoulussa on PISA-vertailussa huippuosaajia eniten maailmassa, heikkoja vähiten ja koulujen väliset erot ovat kansainvälisesti vertaillen pieniä. Korkea taso ei ole syntynyt tasapäistämisestä vaan siitä, että kaikille on yritetty antaa riittävästi hengen ravintoa kasvaa täyteen mittaansa.

Kuitenkin eri oppilasryhmien tulosten välillä on melko suuria eroja. Sosiaalisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on edelleen suhteellisen merkittävä ja alueellista vaihtelua on havaittavissa mm. maan eri osissa sekä kaupunkien ja maaseudun välillä. Lisäksi oppimistuloksissa on selkeitä sukupuolten välisiä eroja. Erojen kasvaessa erityisesti heikoimmat kärsivät, mutta myös keskimääräinen suoritustaso laskee. Jos aiomme pidentää työuria, on huolehdittava opiskelun edellytyksistä ja läpäisystä.

Erot oppimistuloksissa eivät johdu koulujen laadusta vaan eroista niiden toimintaympäristössä. Joissakin kouluissa lapset tarvitsevat taustansa ja kasvuympäristönsä vuoksi enemmän tukea, koska muu ympäristö ei sitä pysty antamaan. Kun koulu ei pysty oppilaille puuttuvaa tukea tarjoamaan, tulokset jäävät alemmiksi. Suurin merkitys on vanhempien koulutustasolla, taloudellisella asemalla ja maahanmuuttajien määrällä.

Koulujen eriytyessä oppilaiden taustan mukaan voimistuu myös koulutuksen periytyminen ylemmillä koulutusasteilla. Ilman tietoista ohjausta järjestelmään muodostuu helposti kierre, joka ruokkii koulujen eriytymiskehitystä. Oppilaiden tasavertaista sijoittumista eri asuinalueille voidaan edistää myös kunnan kaavoituspoliittisin keinoin, mutta tätä kautta toimet vaikuttavat hitaasti.

Demarinaisten mielestä koulujen eriytymiskehitys on pysäytettävä perustamalla rahoitus jatkossa opetuksen toimintaympäristöön vaikuttaviin tekijöihin, kuten kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Näin pystytään huolehtimaan riittävästä tuesta jokaiselle lapselle. Tasa-arvoinen koulu kuuluu kaikille.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
050 512 2156
Puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset Naiset