Kannanottomme

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mahdollistaa ennakoivan otteen aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 9.6.2013

Eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla tuleva oppilas- ja opiskelijahuoltolaki saa Demarinaisilta suuren kiitoksen. Lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetaan, että toisen asteen opiskelijat saisivat vastaavat opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kuin perusasteen oppilaat.

 

– Tällä hetkellä eri kuntien ja koulutuksen järjestäjien taholta oppilashuollon tilanne on hyvin kirjavaa eikä tasavertaisuudesta eri alueiden tai koulutusasteiden kesken voida puhua. Oppilas- ja opiskelijahuollon kokoaminen yhteen lakiin on ollut kauan toivottu ja odotettu asia, toteaa uudesta laista iloitseva Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja, SDP:n sivistysvaliokuntavastaava Tuula Peltonen.

Ehdotuksen mukaan jokaisella opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulisi olla käytettävissä koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja, ja palveluja pitäisi olla saatavilla laissa säädetyssä määräajassa. Samalla säädetään myös terveydenhoitajan ja lääkärin saavutettavuudesta, jossa myös on ollut paljon eroja alueittain.

– On olennaista, että nyt lain säätämisen yhteydessä käsitellään myös kuntien ja koulutuksen järjestäjien resursseja ja myös palvelujen mitoitusta. Mm. kouluterveydenhuollossa on mahdollistettava parempi oppilaiden kohtaaminen ja siihen tämä laki tuo apua mm. velvoittavien määrävuosiluokittain tehtävien terveystarkastusten myötä, kertoo Peltonen. Demarinaiset ottaa kantaa myös yleisesti sosiaalityöntekijöiden riittävyyteen.

– Vanhuspalvelulaki astuu voimaan 1.7.2013, varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa ja kuntauudistus toteutuu. Tämä asettaa aivan uudenlaisen vaatimuksen sosiaalityöntekijöiden saatavuudelle, ja siksi olisikin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa lisätä sosiaalialan koulutuksen aloituspaikkoja sekä lisätä sitä varten resurssia yliopistojen rahoituskehykseen, toteaa Peltonen. Demarinaisten mielestä nyt hyväksyttävä yhtenäinen oppilas- ja opiskelijahuoltolaki turvaa tuki-, ohjaus ja terveyspalveluiden toimivuutta sekä edistää opiskelijoiden oppimista, tutkinnon suorittamista ja myös siirtymistä terveinä aikuisina työelämään.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
Demarinaisten puheenjohtaja
puh. 050 512 2156