Kannanottomme

Tasa-arvo toteutuu yhteisvastuun kautta

Sosialidemokraattisten Naisten 13. liittokokous 27.11.2011

Turvallisen ja tasa-arvoisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan yhteisiä toimia ja tulevaisuuden rakentamiseen yhteistä politiikkaa. Talouden kovat tunnusluvut peittävät helposti sen, että talouden pelastamisessa tulee olla kysymys kansalaisten Euroopan rakentamisesta. Talouden uusjaon yhteydessä muutetaan helposti yhteiskunnanrakenteita, jolloin heikommista huolehtimiseen jää entistä vähemmän varoja.

Yhteisten pelisääntöjen luominen on edistänyt rauhaa ja vakautta ja laajentuva yhteisten markkinoiden rakentaminen on jatkuvasti vireillä. Tähän työhön tarvitaan sitovia tavoitteita ja edistymisen seurantaa. Demarinaiset näkevät tärkeänä että EU:n tasa-arvoviraston toimintaa vahvistetaan.

Euroopan 10 miljoonainen romaniväestö on kärsinyt syrjinnästä vuosisatoja, esimerkiksi Unkarissa ääripuolueen ohjelmana on ajaa romanit kaupunkien ulkopuolelle. Koulutuksen ja terveydenhoidon ulkopuolelle jääminen sekä asunnottomuus ja työttömyys luovat kierteen, jota on vaikea katkaista.

Onnittelemme isäntäkaupunkiamme Jyväskylää Euroopan neuvoston palkinnosta romanien työllistämishankkeelle.

Sosialidemokraattiset naiset pitävät tärkeänä demokratian ja kansanvallan edistämistä kaikkialla maailmassa. Olemme seuranneet mielenkiinnolla Pohjois-Afrikan maiden demokratialiikkeitä.

Pidämme tärkeänä, että naisjärjestöjä tuetaan nostamaan tasa-arvokysymyksiä uusien hallintojen asialistalle ja naisten pääsyä mukaan vaalilistoille. Demokratiaa ei synny ilman tasa-arvoa.

Tuemme kaikkia niitä toimia, joilla kriisien jälkeisissä olosuhteissa parannetaan naisten asemaa.

YK:ssa vuonna 2000 hyväksytty päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” luo hyvän pohjan käytännön työlle. Päätöslauselmasta on mahdollista tulla menestystarina, jolla muutetaan maailmaa. Suomen on tuettava aktiivisesti naisten aseman huomioimista konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa.

Pidämme välttämättömänä sitoutumista maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseen. ”YK:n vuosituhattavoitteet” ovat hyvä toimintaohje tässä työssä. Yhteinen tavoite maailman köyhyyden puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä uhkaa jäädä toteutumatta. Työtä on kuitenkin jatkettava ja samalla yhteisissä tavoitteissa on otettava huomioon ilmastonmuutos.

Toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on voimistettava ja kestävää kehitystä rakennettava tasa-arvon periaatteille. Maailman köyhistä valtaosa on naisia, joiden asemaa voi parantaa yhteisillä ponnistuksilla.

Sosialidemokraattiset Naiset ovat tähän työhön valmiita!