Sosialidemokraattisten Naisten säännöt

Säännöt PDF-muodossa

Hyväksytty 13. liittokokouksessa 27.11.2011

Nimi ja kotipaikka

1 §

Sosialidemokraattiset Naiset – Socialdemokratiska Kvinnor, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Tarkoitus

2 §

Liiton tarkoituksena on:

toimia Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen kuuluvien naisjäsenten verkostona ja Suomen sosialidemokraattisen naisliikkeen organisaationa, koota tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet ihmiset yhteiseen toimintaan sosialidemokratian aatteellisten tavoitteiden toteuttamiseksi ihanteena ja päämääränä tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa toista ihmistä ei alisteta eikä käytetä hyväksi ja jossa itse ei joudu alistetuksi tai hyväksikäytetyksi, ylläpitää maailmanrauhaa ja toimia maailmanlaajuisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.

Toimia maamme yhteiskunnallisten, taloudellisten ja koulutuksellisten olojen parantamiseksi, vaikuttaa kansainvaltaisen yhteiskunnan jatkuvaan kehittämiseen sosialidemokratian periaatteiden mukaisesti.

Edistää sosialidemokratian ja sukupuolikriittisen näkökulman esille tuloa, tunnetuksi tekemistä ja periaatteiden omaksumista yhteiskunnassa.

Vahvistaa sosialidemokraattista poliittista tiedostamista, yhteiskunnallista osallistumista sekä asemaa vallankäytön eri instituuteissa.

Toimii sosialidemokraattisten naisten edustajana kansallisissa sekä kansainvälisissä organisaatioissa ja seuraa tasa-arvoon liittyvän lainsäädäntötyön ja kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista Suomessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa opinto-, koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa sekä edistää kirjallisuuden levittämistä, tukee uusien yhdistysten perustamista ja jäsenjärjestöjen toimintaa, osallistuu maan muiden sosialidemokraattisten järjestöjen kesken harjoitettavaan yhteistyöhön, ylläpitää yhteyttä muihin sosialidemokraattisiin naisjärjestöihin ja niiden yhteenliittymiin sekä harjoittaa muuta liiton tarkoitusta palvelevaa toimintaa.

Liiton kokoonpano

4 §

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä SDP:n naisjäsenet, rekisteröidyt sosialidemokraattiset naisyhdistykset, rekisteröidyt sosialidemokraattiset yhdistykset (naisjäsentensä osalta) ja työväenyhdistysten oikeuskelpoiset naisjaostot, joista käytetään näissä säännöissä nimitystä perusjärjestö, sekä saman vaalipiirin alueella toimivien perusjärjestöjen muodostamat naispiirijärjestöt.

Liiton jäsenet hyväksyy hallitus.

Liitossa voi olla kannattavia jäseniä. Kannattavina jäseninä voivat olla sekä henkilöt että yhteisöt.

Naisjäsenet ovat puolueen jäseniä SDP:n perusyhdistyksien eli puolueosastojen kautta. Liitossa voi olla myös henkilöjäseniä kannattavan jäsenyyden kautta. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo-oikeus liiton ja naispiirien järjestämissä tapahtumissa. Liittokokousedustajina toimivat 12 § mukaan valitut sosialidemokraatit. Puheoikeuden päättää kokous sääntöjen määräämällä tavalla.

5 §

Liiton jäsenet ovat velvolliset toiminnassaan noudattamaan liiton sääntöjä sekä toimielinten tekemiä ohjelmia ja menettelytapapäätöksiä.

Liitosta erottaminen

6 §

Naisjäsen, piirijärjestö tai perusjärjestö, joka ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton ohjelmaa tai sen toimielinten tekemiä päätöksiä, voidaan erottaa liitosta. Erottamisesta päättää hallitus. Ennen kuin asia hallituksen kokouksessa lopullisesti ratkaistaan, erotettavalle on oikeus tulla kuulluksi. Jos naisjäsen, piirijärjestö tai perusjärjestö, jonka hallitus on erottanut liitosta, ei tyydy päätökseen, asianosaisella on oikeus vedota liittokokoukseen toimittamalla liittokokoukselle osoitetun kirjallisen vetoomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erotettu on saanut erottamispäätöksestä hallituksen kirjallisen ilmoituksen.

Erotettu jäsen on vailla jäsenoikeuksia erottamispäätöksestä lukien. Erottamispäätös tulee lopullisesti voimaan, ellei edellä 1 momentissa tarkoitettua vetoomusta tehdä määrätyssä järjestyksessä tai kun liittokokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Järjestön eroaminen

7 §

Liiton jäsenenä oleva naispiirijärjestö ei voi erota liitosta eikä purkautua, jos vähintään kolme naispiirijärjestön jäsenjärjestöä sitä naispiirijärjestön kokouksessa vastustaa.

Järjestön on eroamisestaan ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kannattava jäsen voi erota naisliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta naispiirin kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenmaksut

8 §

Naispiirijärjestö suorittaa siihen kuuluvien perusjärjestöjen yhteenlasketun naisjäsenmäärän perusteella varsinaista ja tarvittaessa ylimääräistä jäsenmaksua. Varsinainen jäsenmaksu on suoritettava helmikuun loppuun mennessä edeltäneeltä kalenterivuodelta. Kannattavan henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen tukimaksusta sekä varsinaisesta jäsenmaksusta ja sen suuruudesta liitolle päättää liittokokous.

Selostukset liitolle

9 §

Naispiirijärjestöt ovat velvolliset vuosittain seuraavan huhtikuun loppuun mennessä lähettämään hallitukselle selostuksen omasta ja jäsenjärjestöjensä toiminnasta sekä pyydettäessä antamaan sille muitakin tarpeellisia tietoja.

10 §

Liiton päättävinä eliminä ovat liittokokous ja hallitus. Liiton toimeenpanevana elimenä toimii hallitus.

Liittokokous

11 §

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi viimeistään marraskuussa. Varsinaisen liittokokouksen ajan ja paikan määrää lähemmin hallitus.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun varsinainen liittokokous on niin päättänyt tai hallituksen jäsenten enemmistö tai vähintään 1/3 liiton perusjärjestöistä sitä tiettyä, erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Kutsu liittokokoukseen toimitetaan kirjallisesti, varsinaiseen liittokokoukseen vähintään kuusi kuukautta ennen kokousta ja ylimääräiseen liittokokoukseen vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta; samassa määräajassa on ilmoitettava Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen pää-äänenkannattajassa. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Asioita, jotka naispiirijärjestöt sekä niiden perusjärjestöt ja näiden jäsenet haluavat saada varsinaisen liittokokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Hallituksen on toimitettava liittokokouksen esityslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoineen liittokokousedustajille ja naispiirijärjestöille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Asia, jota ei mainittu esityslistassa, ei voi tulla liittokokouksen päätettäväksi, ellei se ole hallituksen esittämä tai ellei kokouksen päätösvaltaisten edustajien enemmistö siihen suostu.

Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka myös johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokouksen virkailijain vaalit on suoritettu.

Liittokokousedustajien valitseminen

12 §

Liittokokoukseen valitaan yhteensä 200 kokousedustajaa ja heille varaedustajat.

Liittokokouksessa puhe-, esitys- ja äänioikeus on jokaisella liittokokousedustajalla, joka on valittu näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

Naispiirit pitävät vuosittain piirikokouksen huhtikuun loppuun mennessä. Liittokokousedustajat voidaan valita liittokokousvuotena ylimääräisessä, liittokokousta valmistelevassa piirikokouksessa, joka on mahdollista pitää syyskuun loppuun mennessä. Varsinaisen piirikokouksen kutsussa on ilmettävä, määrääkö piirihallitus liittokokousedustajien valinnan sääntömääräisessä piirikokouksessa vai suoritettavaksi vasta liittokokousta valmistelevassa vapaaehtoisessa piirikokouksessa.

Kustakin piirijärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä on vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksikymmentä (20) sekä saman verran varaedustajia.

Hallituksen tehtävä on vahvistaa kustakin piirijärjestöstä valittavien liittokokousedustajien lukumäärät.

Ellei edustaja voi osallistua liittokokoukseen, niin piirihallituksen on annettava valtakirja varajäsenelle siinä järjestyksessä, kun varajäsenet on listaan valittu.

Naispiirihallituksen on ilmoitettava liittokokousedustajat asianmukaisella valtakirjalomakkeella, joka on toimitettava hallitukselle kuusi viikkoa ennen liittokokousta.

Varsinaiset edustajien matkakustannukset suorittaa liitto halvimman matkustustavan mukaan.

Ellei jäsenmaksuja ja edustajavaltakirjoja ole näiden sääntöjen mukaisesti hoidettu, menettää naispiirijärjestö edustusoikeutensa.

Hallituksen jäsenillä, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen edustajalla sekä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa puhe- ja esitysoikeus. Puheoikeus on Sosialidemokraattisen Puolueen eduskuntaryhmän edustajilla.

13 §

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  2. b) valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä mahdollisesti tarvittavat muut virkailijat ja valiokunnat,
  3. c) kuullaan toiminta- ja talouskertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä liittokokouskaudelta
  4. d) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  5. e) vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
  6. f) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja tilitystavasta,
  7. g) päätetään hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaamisesta
  8. h) valitaan,

1) hallituksen puheenjohtaja, jota näissä säännöissä kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,

2) kaksi (2) varapuheenjohtajaa,

3) hallituksen neljätoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,

4) todetaan tilintarkastajat ja tilintarkastustapa,

  1. i) päätetään muista kokoukselle näiden sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.

Hallitus

14 §

Hallitus käyttää liiton päätäntävaltaa liittokokouksen ohella, ei kuitenkaan sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskevissa asioissa, ei muissa näiden sääntöjen mukaan liittokokoukselle kuuluvissa eikä asioissa, joista liittokokous on tehnyt päätökset eikä asioissa, joissa päätäntävalta yhdistyslain mukaan kuuluu liittokokoukselle. Hallitukseen kuuluvat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja hallituksen 14 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään kolme liittokokouskautta. Rajoitus ei koske puheenjohtajistoa. Hallituksen varajäsen, jonka toimikausi on ollut yhtäjaksoisesti korkeintaan kolme liittokokouskautta, voidaan valita liittokokouksessa varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitus valitsee liiton työntekijät ja vahvistaa työsuhteiden ehdot.

Hallitus panee täytäntöön liittokokouksen päätökset ja kutsuu koolle liittokokouksen sekä valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan muuta jäsentä on saapuvilla.

Mikäli hallituksen jäsen estyy saapumasta kokoukseen, on hänen heti esteen ilmaantuessa toimitettava kokouskutsu henkilökohtaiselle varajäsenelleen.

15 §

Hallituksen tehtävänä on hyväksyä toiminta- ja talouskertomukset päättyneeltä kalenterivuodelta, hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelmat, hyväksyä vaalityösuunnitelmat sekä päättää muista vaaleja koskevista asioista, suorittaa tilannearviointi poliittisen, taloudellisen ja järjestöllisen tilannekatsauksen perusteella sekä päättää liittokokoukseen liittyvistä asioista.

Liiton perusjärjestöillä sekä naispiirijärjestöillä on oikeus tehdä aloitteita hallitukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen kuukauden kuluessa.

Nimenkirjoittajat

16 §

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen määräämät toimihenkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä.

Varojen hankinta

17 §

Liitto voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus-, ravitsemus-, elokuva-, teatteri- ja kirjakauppaliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa liitto hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen luvan.

Sääntöjen muuttaminen

18 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liittokokouksessa, jos muutosesitys on tehty 11 §:ssä määrätyssä järjestyksessä ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Liiton purkaminen tai lakkauttaminen

19 §

Jos tehdään ehdotus liiton purkamisesta, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa ja että toimenpide sen jälkeen vahvistetaan samalla ääntenenemmistöllä toisessa liittokokouksessa joka pidetään aikaisintaan kuukautta myöhemmin.

Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava käytettäväksi naisten keskuudessa suoritettavaan sosialidemokraattiseen valistus- ja kasvatustyöhön.

Säännöt PDF-muodossa