Sosialidemokraattisten Naisten säännöt

Säännöt löydät PDF-tiedostona täältä.

Säännöt hyväksytty 15. liittokokouksessa 25.11.2017

SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET – SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOR SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1 § 

Sosialidemokraattiset Naiset – Socialdemokratiska Kvinnor, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 

Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on:

Toimia Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen kuuluvien naisjäsenten verkostona ja Suomen sosialidemokraattisen naisliikkeen organisaationa, koota tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet ihmiset yhteiseen toimintaan sosialidemokratian aatteellisten tavoitteiden toteuttamiseksi ihanteena ja päämääränä tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ketään ei alisteta eikä käytetä hyväksi ja jossa itse ei joudu alistetuksi tai hyväksikäytetyksi, edistää maailmanrauhaa ja toimia maailmanlaajuisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Toimia maamme yhteiskunnallisten, taloudellisten ja koulutuksellisten olojen parantamiseksi, vaikuttaa kansainvaltaisen yhteiskunnan jatkuvaan kehittämiseen sosialidemokratian periaatteiden mukaisesti.

Edistää sosialidemokratian ja sukupuolikriittisen näkökulman esille tuloa, tunnetuksi tekemistä ja periaatteiden omaksumista yhteiskunnassa. 

Vahvistaa sosialidemokraattista poliittista tiedostamista, yhteiskunnallista osallistumista sekä asemaa vallankäytön eri instituuteissa.

Toimia sosialidemokraattisten naisten edustajana kansallisissa sekä kansainvälisissä organisaatioissa ja seuraa tasa-arvoon liittyvän lainsäädäntötyön ja kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista Suomessa.

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa opinto-, koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa sekä edistää kirjallisuuden levittämistä, tukee uusien yhdistysten perustamista ja jäsenjärjestöjen toimintaa, osallistuu maan muiden sosialidemokraattisten järjestöjen kesken harjoitettavaan yhteistyöhön, ylläpitää yhteyttä muihin sosialidemokraattisiin naisjärjestöihin ja niiden yhteenliittymiin sekä harjoittaa muuta liiton tarkoitusta palvelevaa toimintaa.

Liiton kokoonpano

4 § 

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä SDP:n rekisteröidyt sosialidemokraattiset naisyhdistykset, rekisteröidyt sosialidemokraattiset puolueosastot ja niiden naisjaostot, joista käytetään näissä säännöissä nimitystä perusjärjestö, sekä saman vaalipiirin alueella toimivien perusjärjestöjen muodostamat Naispiirit. Hallitus hyväksyy liiton jäsenet.  

Liitossa voi olla kannattavia jäseniä. Kannattavina jäseninä voivat olla sekä henkilöt että yhteisöt.  Naisjäsenet ovat puolueen jäseniä SDP:n puolueosastojen kautta. Liitossa voi olla myös henkilöjäseniä kannattavan jäsenyyden kautta. Liittokokousedustajina toimivat 12 § mukaan valitut sosialidemokraatit. Puheoikeuden päättää kokous sääntöjen määräämällä tavalla. 

5 §

Liiton jäsenet ovat velvollisia toiminnassaan noudattamaan liiton sääntöjä sekä toimielinten tekemiä ohjelmia ja menettelytapapäätöksiä

Liitosta erottaminen

6 § 

Naisjäsen, Naispiiri tai perusjärjestö, joka ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton ohjelmaa tai sen toimielinten tekemiä päätöksiä, voidaan erottaa liitosta. Erottamisesta päättää hallitus. Ennen kuin asia hallituksen kokouksessa lopullisesti ratkaistaan, erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi. Jos naisjäsen, Naispiiri tai perusjärjestö, jonka hallitus on erottanut liitosta, ei tyydy päätökseen, asianosaisella on oikeus vedota liittokokoukseen toimittamalla liittokokoukselle osoitetun kirjallisen vetoomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erotettu on saanut erottamispäätöksestä hallituksen kirjallisen ilmoituksen. 

Erotettu jäsen on vailla jäsenoikeuksia erottamispäätöksestä lukien. Erottamispäätös tulee lopullisesti voimaan, ellei edellä 1 momentissa tarkoitettua vetoomusta tehdä määrätyssä järjestyksessä tai kun liittokokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 

Järjestön eroaminen

7 § 

Liiton jäsenenä oleva Naispiiri ei voi erota liitosta eikä purkautua, jos vähintään kolme Naispiirin jäsenjärjestöä sitä Naispiirin kokouksessa vastustaa. 

Järjestön on eroamisestaan ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Kannattava jäsen voi erota Naisliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.  

Jäsenmaksut 

8 § 

Kannattavan henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen tukimaksusta sekä varsinaisesta jäsenmaksusta ja sen suuruudesta liitolle päättää liittokokous. 

Selostukset liitolle

9 § 

Naispiirit ovat velvolliset vuosittain seuraavan toukokuun loppuun mennessä lähettämään hallitukselle selostuksen omasta ja jäsenjärjestöjensä toiminnasta sekä pyydettäessä antamaan sille muitakin tarpeellisia tietoja.

10 § 

Liiton päättävinä eliminä ovat liittokokous ja hallitus. Liiton toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. 

Liittokokous

11 §

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Kokouspaikasta ja -ajasta päättää hallitus. Varsinaisesta liittokokouksesta on viimeistään kuusi kuukautta ennen liittokokouksen alkua ilmoitettava puoluelehdessä tai kirjallisella kutsulla jäsenjärjestöille.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun varsinainen liittokokous on niin päättänyt tai vähintään viisi piirijärjestöä tai vähintään 1/3 liiton perusjärjestöistä sitä tiettyä, erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii taikka kun liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Piirijärjestöissä asiasta päättää piirijärjestön kokous. Ylimääräisen liittokokouksen ilmoittamisesta ja kutsun laatimisesta on vastaavasti voimassa, mitä edellä on varsinaisesta liittokokouksesta määrätty.

Kiireellisissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa hallitus voi päättää sellaisen ylimääräisen liittokokouksen pitämisestä, jossa edustajina ovat edellisen liittokokoukseen valitut edustajat. Kutsu, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on julkaistava puoluelehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Asioita, joita Naispiirit sekä niiden perusjärjestöt ja niiden jäsenet haluavat saada varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Hallituksen on toimitettava liittokokouksen esityslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoineen liittokokousedustajille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Asia, jota ei ole mainittu esityslistassa, ei voi tulla liittokokouksen päätettäväksi, ellei se ole hallituksen esittämä tai ellei kokouksen päätösvaltaisten edustajien enemmistö siihen suostu.

Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka myös johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokouksen virkailijain vaalit on suoritettu.

Liittokokousedustajien valitseminen

12 §

Liittokokoukseen valitaan yhteensä 150 kokousedustajaa ja heille varaedustajat. Liittokokouksessa puhe-, esitys- ja äänioikeus on jokaisella liittokokousedustajalla, joka on valittu näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

Liittokokousedustajat valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa. Naispiirit pitävät vuosittain piirikokouksen kaksi kertaa, kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen viimeistään marraskuussa. Liittokokousedustajat voidaan valita myös ylimääräisessä, liittokokousta valmistelevassa kokouksessa. 

Liittokokoukseen valitaan yhteensä 150 kokousedustajaa. Kustakin piirijärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku 150 piirijärjestöön kuuluvien äänioikeutettujen naisjäsenten yhteisellä lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien äänioikeutettujen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Hallituksen tehtävänä on vahvistaa kustakin piirijärjestöstä valittavien puoluekokousedustajien lukumäärät.

Tässä pykälässä tarkoitettuja jäsenjärjestöjen jäsenmäärää laskettaessa on perusteeksi otettava jäsenrekisterissä saatavat tiedot siltä kalenterivuoden puoliskolta, joilta jäsenmaksut on suoritettava puolueelle.

Hallituksen tehtävänä on vahvistaa kustakin piirijärjestöstä valittavien liittokokousedustajien lukumäärät. Ellei edustaja voi osallistua liittokokoukseen, niin piirihallituksen on annettava valtakirja varajäsenelle siinä järjestyksessä, kun varajäsenet on listaan valittu.

Naispiirihallituksen on ilmoitettava liittokokousedustajat asianmukaisella valtakirjalomakkeella, joka on toimitettava hallitukselle kuusi viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen jäsenillä, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen edustajalla sekä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa puhe- ja esitysoikeus. Puheoikeus on Sosialidemokraattisen Puolueen eduskuntaryhmän ja Euroopan parlamentin edustajilla. 

Liittokokouksessa käsiteltävät asiat

13 §

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä mahdollisesti tarvittavat muut virkailijat ja valiokunnat, 
 3. todetaan puoluevaltuuston hyväksymät tili- ja toimintakertomukset edelliseltä liittokokouskaudelta. 
 4. vahvistetaan liiton toiminta- ja talouslinjaukset seuraavaa toimikautta varten
 5. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja tilitystavasta, 
 6. päätetään hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaamisesta 
 7. valitaan, 
  1. hallituksen puheenjohtaja, jota näissä säännöissä kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
  1. kaksi (2) varapuheenjohtajaa
  1. hallituksen jäsenet
  1. todetaan tilintarkastajat ja tilintarkastustapa
 8. päätetään muista kokoukselle näiden sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista. 
 9. käsitellä esille tulevat sääntömuutokset.

Hallitus 14 § 

Hallitus käyttää liiton päätäntävaltaa liittokokouksen välillä, ei kuitenkaan sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskevissa asioissa, ei muissa näiden sääntöjen mukaan liittokokoukselle kuuluvissa eikä asioissa, joista liittokokous on tehnyt päätökset eikä asioissa, joissa päätäntävalta yhdistyslain mukaan kuuluu liittokokoukselle. 

Hallitukseen kuuluvat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja hallituksen 10–13 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus valitsee liiton työntekijät ja vahvistaa työsuhteiden ehdot. 

Hallitus panee täytäntöön liittokokouksen päätökset ja kutsuu koolle liittokokouksen sekä valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai yhden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Mikäli hallituksen jäsen estyy saapumasta kokoukseen, on hänen heti esteen ilmaantuessa toimitettava kokouskutsu henkilökohtaiselle varajäsenelleen.

Etäkokous

Kokous voidaan pitää myös sähköisesti etäkokouksena. Naisliiton hallitus voi harkintansa perusteella tarjota hallituksen jäsenelle mahdollisuuden osallistua hallituksen kokoukseen etäyhteydellä käyttäen teknisiä, reaaliaikaisesti toimivia apuvälineitä.

Sähköpostikokous

Naisliiton hallituksen kokous voidaan tarvittaessa järjestää sähköpostikokouksena, mikäli kyseessä on yksittäisestä asiasta, ei laajaa keskustelua vaativasta asiasta päättäminen. Kokousta varten tehdään esityslista ja kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja.

15 §

Hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain Naisliiton toiminta- ja taloussuunnitelman, jotka puoluevaltuusto kokouksessaan vahvistaa. Hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain Naisliiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jonka puoluevaltuusto kokouksessaan vahvistaa.

Hallituksen tehtävänä on myös hyväksyä vaalityösuunnitelmat sekä päättää muista vaaleja koskevista asioista, suorittaa tilannearviointi poliittisen, taloudellisen ja järjestöllisen tilannekatsauksen perusteella sekä päättää liittokokoukseen liittyvistä asioista.

Liiton perusjärjestöillä sekä Naispiireillä on oikeus tehdä aloitteita hallitukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen kuukauden kuluessa.

Nimenkirjoittajat

16 § 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen määräämät toimihenkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä. 

Varojen hankinta

17 § 

Liitto voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus-, ravitsemus-, elokuva-, teatteri- ja kirjakauppaliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa liitto hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen luvan. 

Sääntöjen muuttaminen

18 § 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liittokokouksessa, jos muutosesitys on tehty 11 §:ssä määrätyssä järjestyksessä ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. 

Liiton purkaminen ja lakkauttaminen

19 § 

Jos tehdään ehdotus liiton purkamisesta, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa ja että toimenpide sen jälkeen vahvistetaan samalla ääntenenemmistöllä toisessa liittokokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukautta myöhemmin.  Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava käytettäväksi naisten keskuudessa suoritettavaan sosialidemokraattiseen valistus- ja kasvatustyöhön.