Feminismiä kuntiin -kuntavaaliteesimme

Demarinaiset haluavat huolehtia siitä, että jokaisella kuntalaisella on toimiva arki, huolenpitoa, työtä ja saavutettavia palveluita.  Kuntavaaliteesimme kiteytyvät neljän otsikon alle, joita ovat saavutettavat palvelut, yhdenvertainen ja syrjinnästä vapaa kunta, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kunta sekä kunta tasa-arvoisen työelämän edelläkävijänä.  

1. Saavutettavat palvelut

 • Kuntien tuottamat palvelut ovat esteettömiä ja kaikille saavutettavissa, tämä koskee myös digitaalisia palveluita.   
 • Maksuttomien peruspalveluiden määrää on lisättävä, muun muassa koskemaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta ja terveyskeskuksen asiakasmaksuja.   
 • Kunnan tuottamien palveluiden tulee olla kuntalaisten erityistarpeet huomioon ottavia. Esimerkiksi sukupuoli ja sen moninaisuus, kulttuurinen tausta, monikielisyys, vammaisuus, ikä ja muut erityistarpeet on otettava huomioon kaikissa kunnallisissa palveluissa.   
 • Kunnan on varmistettava riittävä määrä lähipalveluina tuotettavia palveluita, jotka ovat kuntalaisten arjen toimivuuden kannalta kohtuullisen matkan päässä.  Nämä palvelut ovat erityisen tärkeitä etenkin naisvaltaisilla palvelualoilla ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville.  

2. Yhdenvertainen ja syrjinnästä vapaa kunta  

 • Kunnan päätöksenteossa otetaan poikkileikkaavasti huomioon vaikutusten etukäteisarviointi eri ihmisryhmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tasa-arvo ja lapsivaikutusten arviointi.  
 • Vihapuheen ja rasismin kitkeminen. Julkiset tilat ja kunnan ylläpitämät digitaaliset kanavat ovat kaikille turvallisia.   
 • Osallisuuden ja demokratian edistäminen. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa asioihin, tätä edistetään esimerkiksi kuntalaisten kuulemistilaisuuksilla, osallistavalla budjetoinnilla sekä muilla osallisuuden tavoilla. Vaikuttamistoimielimillä, kuten nuorisovaltuustolla, lapsiraadilla, monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvostoilla on tärkeä rooli erityisryhmien äänen esiin tuomisessa.    
 • Kunnan tulee tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma, jolla sen kaikkien toimialojen työtä arvioidaan ja parannetaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta.   

3. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kunta  

 • Toteutetaan kestävää, feminististä kunta- ja kaupunkisuunnittelua, jossa otetaan erityisesti huomioon ympäristö, esteettömyys, turvallisuus, liikkuminen ja eri ikä- ja erityisryhmien tarpeet.   
 • Kuntien tulee varmistaa kuntalaisten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen.  
 • Jokaisessa kunnassa on toimiva julkinen liikenne, joka on kattava ja kohtuuhintainen. Suurin osa joukkoliikenteen käyttäjistä on naisia, jolloin sen kehittäminen tukee erityisesti naisten liikkumismahdollisuuksia sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.   
 • Kunnat hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Kunnat järjestävät oman toimintansa, kuten hankinnat, ruokapalvelut ja jätehuollon ilmaston kannalta kestävällä tavalla.   

4. Kunnat tasa-arvoisen työelämän edelläkävijöinä  

 • Valtaosa kuntien työntekijöistä on naisia. Kuntien on taattava työntekijöilleen reilut ja yhdenvertaiset työolot, tämä koskee myös omaishoitajia.  
 • Kunta huomioi rekrytoinnissa työnhakijoiden moninaisuuden. Otetaan käyttöön esimerkiksi anonyymi rekrytointi.  
 • Kunnat huolehtivat työllisyyspolitiikasta. Kunnasta löytyy työllistymisen mahdollisuuksia kaikille sukupuolille.    
 • Kunnat tarjoavat tukea ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Erityisen suuri määrä yksin- ja pienyrittäjistä on naisia.