Eurovaaliohjelma 2024

Euroopan unioni on historiansa aikana edistänyt useita naisille ja tasa-arvolle tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat elämäämme joka päivä. Monet jo Euroopan unionissa hyväksytyt direktiivit ovat parantaneet naisten asemaa työelämässä ja palkkauksessa, edistäneet syrjinnän torjumista ja tasa-arvon toteutumista. Kuitenkin on arvioitu, että tällä tahdilla sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen kestää vielä 300 vuotta. Tällä hetkellä naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa haastetaan erilaisilla rintamilla globaalisti. Populismin ja äärioikeiston nousu ovat todellisia uhkia ihmisoikeuksien toteutumiselle, tasa-arvon edistämiselle ja kestävälle rauhalle. 

Demarinaiset tekevät töitä sen eteen, että Eurooppa edistää kestävän kehityksen tavoitteita, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, feminististä ulkopolitiikkaa sekä taloudellista että ilmastollista oikeudenmukaisuutta. Euroopan unionin on tuettava sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutumista. Tulevalla parlamenttikaudella sukupuolten tasa-arvon on oltava Euroopan unionin strateginen tavoite. Lisäksi tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeudet on huomioitava läpileikkaavasti komission työssä.  

Demarinaisten vaaliteesit jakautuvat kolme teeman alle: turvallisuus, työ ja terveys. Meille Euroopan unioni on kokoaan suurempi tekijä rauhan, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien saralla.   

Turvallinen Eurooppa

Demarinaisten Eurooppa seisoo tasa-arvon puolella, torjuu väkivaltaa ja puuttuu syrjintään. Euroopassa ei ole sijaa seksismille, rasismille, antisemitismille, islamofobialle, homofobialle tai muille syrjinnän muodoille. Koko Euroopan alueella on varmistettava ihmisoikeuksien toteutuminen. Anti-gender-liikehdintä on yksi suurimpia uhkia sukupuolten tasa-arvolle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Demarinaisten tavoitteena on Eurooppa ilman syrjintää. 

 • Sukupuoleen perustuvasta väkivallasta tehdään eurorikos väkivallan kitkemiseksi.  
 • Edistetään Euroopan syrjinnän vastaista direktiiviä. 
 • Puututaan lainsäädännöllä naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään, häirintään, maalittamiseen ja vihapuheeseen, ja harmonisoidaan rangaistukset Euroopan tasolla.  

Joka viikko Euroopassa 50 naista kuolee lähisuhdeväkivallan vuoksi. Joka kolmas nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää. Sukupuolittunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta on saatava loppumaan.  

 • Naisilla ja tytöillä on kehoonsa itsemääräämisoikeus, kuten oikeus turvalliseen aborttiin ja monipuolisiin seksuaali- sekä lisääntymisterveyspalveluihin. Oikeus turvalliseen aborttiin sisällytetään Euroopan unionin peruskirjaan.   
 • Viedään naisiin kohdistuvan väkivallan direktiivi täysimääräisesti toimeen.  
 • Tunnistetaan digitaalinen väkivalta osana naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.  
 • Toimeenpannaan Istanbulin sopimuksen vaatimat velvoitteet kaikissa jäsenmaissa. 

Eurooppa on aktiivinen osa maailmaa ja puolustaa rauhaa, yhteistyötä sekä torjuu ilmastokriisiä. Nationalismin nousu muodostaa suuren uhkan ilmastonmuutoksen torjumiselle. Euroopan unioni edistää kestävää rauhaa ja vakautta Euroopassa, mutta myös koko maailmassa. Naiset rakentavat rauhaa ja turvallisuutta. 

 • YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset rauha ja turvallisuus ja sitä koskeva toimintaohjelma pannaan täytäntöön.  
 • Edistetään naisten osallistumista neuvotteluihin ja huippukokouksiin.  
 • Euroopan unionissa ilmastonmuutos nähdään yhtenä globaalina turvallisuusuhkana ja ilman naisten aktiivista roolia sen pysäyttämisessä ei onnistuta. Ilmastokriisissä tulee huomioida sen sukupuolittuneet vaikutukset.  
 • Edistetään pakolaisena olevien tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista sekä huomioidaan sukupuolittuneet rakenteet.  

Tasa-arvoinen työelämä ja toimeentulo 

Työelämää tulee muuttaa tasa-arvoisemmaksi. Euroopan unionin pitää puuttua aktiivisesti työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen eriytymiseen. Euroopassa jokaisen tulee saada tehdä töitä palkalla, jolla pystyy elämään. Naisten tuntiansiot ovat edelleen Euroopan unionissa keskimäärin lähes 13 % pienemmät kuin miesten. Sukupuolten välinen eläke-ero on Euroopassa keskimäärin 30 %, mikä vaikuttaa naisten taloudelliseen riippumattomuuteen ja eläkeläisköyhyyteen. Euroopan unionin on tunnistettava erityisesti naisten tekemä palkaton työ. Esimerkiksi 75 % omaishoitajista on naisia.  

 • Sukupuolten välillä oleva perusteettomat palkkaerot poistetaan, samasta ja samanarvoisesta työstä tulee saada sama palkka. Palkkauksen läpinäkyvyyteen liittyvää direktiivin toimeenpanoa seurataan jäsenmaissa.  
 • Työelämän pitää olla reilua kaikille, ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota rekrytointeihin, jotta moninaisuus toteutuu. Edistetään Euroopan unionissa sellaisten keinojen tutkimista, jolla anonyymia rekrytointia tai positiivista erityiskohtelua voisi vaatia tietyissä olosuhteissa.  
 • Edistetään palkattomien harjoittelujen kieltämisen direktiiviä.  

Työpaikan ja julkisten tilojen tulee olla turvallinen tila kaikille. Euroopan unionissa jopa 32 % seksuaalisen häirinnän tapauksista tapahtuu työpaikoilla. Kaikenlaisen työpaikkahäirinnän on loputtava. Euroopan unioni pääsi sopuun ensimmäisestä direktiivistä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta alkuvuonna 2024, jossa ei kuitenkaan määritelty kriteerejä työpaikalla tapahtuvalle seksuaaliselle häirinnälle. Euroopan tasolla myös työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota. Työntekijällä tulee olla oikeus työn ja vapaa-ajan rajaamiseen. Erityisesti pandemian aiheuttama lisääntynyt etätyö on vaikeuttanut työajan rajaamista.  

 • Seksuaalinen häirintä pitää saada poistettua työpaikoilta. Tämä kirjataan direktiiviin naisiin kohdistuvasta väkivallasta.  
 • Yritysvastuudirektiiviä täytyy tiukentaa. Panostetaan siihen, että Euroopan unionilla on tehokkaita keinoja puuttua yritysten toimiin, jotka saastuttavat ympäristön, lisäävät lapsityövoiman käytön riskiä ja rikkovat työntekijöiden perusoikeuksia.   
 • Jokaisella tulee olla oikeus irtautua töistä työnajan ulkopuolella. Edistetään direktiiviä, joka takaa työntekijälle oikeuden irtautua työnteosta vapaa-ajalla.  

Eurooppa terveysunionina 

Euroopan unioni täytyy nähdä myös terveysunionina. Viimeistään maailmanlaajuisen pandemian myötä on herättävä siihen, että Euroopan maiden on tehtävä yhteistyötä myös terveys- ja hyvinvointisektorilla. Terveysunionin on panostettava ennaltaehkäisyyn sairauksien hoidossa, erityisesti mielenterveyden, syövän ja gynekologisten sairauksien hoidossa. Naisten terveyttä ei tutkita riittävästi ja rahaa naistentautien tutkimukseen ohjautuu vähäisesti.   

 • Euroopan unionin syöväntorjuntasuunnitelmaa tehostetaan.  Euroopan unioni on panostaa tasavertaiseen pääsyyn syövän diagnosoinnissa ja hoidossa. Lisäksi on tärkeää tukea syöpäpotilaiden ja syövästä parantuneiden elämänlaadun parantamista. 
 • Mielenterveysongelmat koskettavat noin 84 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Eurooppalaista mielenterveyden strategiaa viedään eteenpäin. 
 • Euroopan terveysinvestoinneissa panostetaan naisten terveyteen ja naistentautien tutkimukseen. 
 • Kuukautisköyhyyteen puututaan. Kuukautistuotteiden verotus tulee poistaa ja maksuttomien tuotteiden saatavuutta lisätään. Stigmaa kuukautisten ympärillä hälvennetään kattavilla ja informatiivisilla kampanjoilla. Kuukautis- ja menopaussioireiden tulee olla oikeutettuja syitä sairaslomaan töistä.   

Jokaisen perusoikeus on saada laadukasta terveydenhoitoa. Eurooppa terveysunionina tukee julkista terveydenhoitoa kansallisia järjestelmiä kunnioittaen. Lääkkeiden hintojen on oltava reiluja ja läpinäkyviä sekä niiden saatavuus on varmistettava.   

 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitoon panostetaan koko Euroopan laajuisesti. Oikeus ehkäisyyn ja aborttiin kirjataan EU:n perussopimuksiin.  
 • Ei-kaupalliseen sijaissynnytykseen liittyvää lainsäädäntöä yhtenäistetään Euroopassa.